Sökning: "Phenomenography"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade ordet Phenomenography.

 1. 1. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  Författare :Henrika Jormfeldt; Lars Hansson; Bengt Svensson; Barbro Arvidsson; Per-Olof Sandman; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; Health; mental health services; psykosomatik; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity;

  Sammanfattning : Empirical studies focusing on the subjective experience of health among patients in contact with the mental health services are rare and most questionnaires are based on a medical model that emphasizes objectively observed disease-oriented health indicators. In studies I and II perceptions of the concept of health among patients and nurses in mental health services were explored and described using a phenomenographic approach. LÄS MER

 2. 2. Närhet på distans : Nattsjuksköterskors vårdande i kommunal äldreomsorg

  Författare :Christine Gustafsson; Ingegerd Fagerberg; Margaret Asp; Britt-Inger Saveman; Karolinska institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography; vårdvetenskap; vårdvetenskap; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography;

  Sammanfattning : Registered nurses’ [RNs] experiences of caring in nursing, working  conditions for caring and reflection in municipal night care was explored to create expanded knowledge and understanding of care for older people. As a consequence of the Ädelreform and development in hospital health care a displacement from clinical health care to municipal care of older people has taken place. LÄS MER

 3. 3. Att göra en klassiker: En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext

  Författare :Anna Wahlöö; Bebyggelsevård; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modern möbelklassiker; designklassiker; klassiker; möbler; stol; ikon; aura; klassikerfiering; fenomenografi; diskursanalys; mediering; möbelhistoria; modern classic; design classic; furniture; chair; design; icon; aura; classicisation; phenomenography; discourse analysis; mediation;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the phenomenon modern furniture classics in a contemporary Swedish context. Classics have a strong and normative position in the world of design, and what the concept of modern furniture classic entails is often taken for granted and rarely problematised. LÄS MER

 4. 4. Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services

  Författare :Hege Skundberg Kletthagen; Birgitta Hedelin; Barbro Arvidsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burden; encounters; everyday life; health; inpatients; phenomenography; psychiatric specialist health services; relatives; severe depression; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to investigate and describe everyday life among relatives of inpatients with severe depression and their encounter with the psychiatric specialist health services (PSHS).Methods: A descriptive design with a qualitative and quantitative approach was used. LÄS MER

 5. 5. Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER