Sökning: "civic reasoning"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden civic reasoning.

 1. 1. Rikare resonemang om rättvisa : Vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Göran Bergström; Martin Kristiansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civic education; civic didactics; justice; civic reasoning; teaching and learning; subject content knowledge; Phenomenography; intersubjectivity; Activity Theory; learning tasks; Learning Study; samhällskunskap; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; rättvisa; resonerande; undervisning och lärande; ämnesdidaktik; fenomenografi; intersubjektivitet; verksamhetsteori; Learning Study; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study explores the meaning of knowing how to reason about justice in civics in upper secondary school. This is examined through the analysis of students’ conceptions of justice, and of their conceptions of civic reasoning about justice. It is also examined through the analysis of civic education practise. LÄS MER

 2. 2. Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 3. 3. Mellan civilsamhälle och folkrörelse : Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang

  Författare :Karin Robertsson; Anders Kassman; Maria Eriksson; Susanna Johansson; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :Civic engagement; non-profit human service organisations; institutional logics; institutional complexity; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : Civic engagement, commonly seen as concerning people's actions and activities,is generally studied at the individual level. In this doctoral thesis the term is used to examine and analyse how recruitment and organisation of civic engagement has developed since the mid-1990s at the organisational level in a Swedish context, as well as the conditions that have influenced and shaped this development. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers diskussioner utifrån hållbar utveckling : meningsskapande, naturkunskapande, demokratiskapande

  Författare :Katarina Ottander; Eva Silfver; Anders Berg; Shirley Simon; Leif Östman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; environmental- and sustainability education; ESE; education for sustainable development; ESD; scientific literacy; socioscientific issues; upper secondary school students. meaning-making; democracy; discursive psychology; naturvetenskaplig utbildning; miljö- och hållbarhetsutbildning; utbildning för hållbar utveckling; scientific literacy; sociovetenskapliga frågor; sociovetenskapliga dilemman; gymnasieelever; meningsskapande; demokrati; naturkunskapande; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : In this thesis the focus is on upper secondary school students’ meaning-making in sustainability in science civic education. The aim is to study how meaning is created, if/how natural science is used and how democratic participation is constructed in students’ group discussions. LÄS MER

 5. 5. Från nationsbyggare till global marknadsnomad : Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet

  Författare :Maria Olson; Gunnel Colnerud; Tomas Englund; Lisbeth Lundahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish education policy; 1990s; society centered; consumer oriented; citizenship; citizen roles; nation-orientation; globalization-orientation; ”we” identity; nomad; Svensk utbildningspolitik; 1990-talet; samhällscentrerat; konsumentorienterat; medborgarskap; medborgarroller; nationsorientering; globaliseringsorientering; vi-identitet; nomad; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Educational work;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är intresset riktat mot svensk utbildningspolitik och medborgarskap. I tider av globalisering, och med ett etablerat svenskt medlemskap i Europeiska unionen, har det nationella policyskapandet kring utbildningens medborgardanande funktion hamnat under ökat tryck. LÄS MER