Sökning: "modern classic"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden modern classic.

 1. 1. Att göra en klassiker: En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Wahlöö; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modern möbelklassiker; designklassiker; klassiker; möbler; stol; ikon; aura; klassikerfiering; fenomenografi; diskursanalys; mediering; möbelhistoria; modern classic; design classic; furniture; chair; design; icon; aura; classicisation; phenomenography; discourse analysis; mediation;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the phenomenon modern furniture classics in a contemporary Swedish context. Classics have a strong and normative position in the world of design, and what the concept of modern furniture classic entails is often taken for granted and rarely problematised. LÄS MER

 2. 2. Och nu börjar historien : Hjalmar Söderbergs novellkonst

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Atlantis

  Författare :Miranda Landen; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; illustrations; short stories in periodicals; modern collection; echoes; short-story collection; twist; narrative modes; closure; external narrator; debate-driven story; travel story; hunter’s-fire story; early 20th century writing; late 19th century writing; classic short story; short format; short story; genre history and genre theory of the short story; story type; narration; Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Hjalmar Söderberg (1869–1941) published some seventy short stories in five collections, Historietter (1898), Främlingarna (1903), Det mörknar öfver vägen (1907), Den talangfulla draken (1913) and Resan till Rom (1929). The present study explores Söderberg’s short fiction from a genre-historical and genre-theoretical perspective. LÄS MER

 3. 3. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Johanna Ringarp; Södertörns högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Välfärdsstaten; Sverige; 1980-talet; 1990-talet; Offentliga sektorn; studier och undervisning; Utbildningspolitik; Socialdemokrati; Skolan administration och förvaltning; Kommunalisering; Swedish educational system; Welfare system; New Public Management; decentralization; municipalization; Swedish history; The Swedish Association of Local Authorities; Social Democrat; compulsory school; modern history.; teachers’ associations; teacher; de-professionalization; semi-profession; Profession;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish År 2011 är det exakt 20 år sedan lärarkåren kommunaliserades. Reformen ger fortfarande upphov till diskussioner, inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka konsekvenser kommunaliseringen har medfört. I Professionens problematik analyseras motiven bakom kommunaliseringen. LÄS MER

 4. 4. Max Weber in a Theological Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Thomas Ekstrand; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Max Weber; value relevance; view of life; theology; utopian realism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the problem of how Christian theology can be integrated with secular thinking. It is claimed that since modern science applies many different perspectives, this integrative effort can only take place as a never-ending dialogue between different interpretations of both theology and science. LÄS MER

 5. 5. A Comprehensive Analysis of Optimal Link Scheduling for Emptying a Wireless Network

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Qing He; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Wireless communications have become an important part of modern life. The ubiquitous wireless networks and connectivities generate exponentially increasing data traffic. LÄS MER