Sökning: "kritiskt tänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden kritiskt tänkande.

 1. 1. Kritiskt tänkande i klassrummet : En studie av didaktiska val och manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskaps- och filosofiundervisning

  Författare :Simon Hjort; Glenn Hultman; Monica Sandlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Critical thinking; classroom interaction; instruction; participant observation; upper secondary school;

  Sammanfattning : Developing students’ ability to think critically is an important goal of Swedish upper secondary school education. The aim of this thesis is to describe and analyse critical thinking at the classroom level from a didactic perspective. LÄS MER

 2. 2. Kritiskt tänkande i samhällskunskap : En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9

  Författare :Kristoffer Larsson; Bengt Schüllerqvist; Héctor Pérez Prieto; Lennart Svensson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical thinking; higher-order thinking; problem solving; phenomenography; variation theory; civics; social studies; students; compulsory school; ninth-grade; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : In this study a phenomenographic theoretical perspective is taken as departure for research on manifested critical thinking in civics among Swedish ninth-grade compulsory school students.According to the phenomenographic perspective students’ manifestations of critical thinking are linked to the way of experiencing the phenomena inducing a manifestation of critical thinking. LÄS MER

 3. 3. Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt tänkande som utbildningsmål : Från modernistisk filosofi till policy för högre utbildning

  Författare :Leo Berglund; Eva Forsberg; Sverker Lundin; Joakim Landahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical thinking; higher education; pedagogical paradox; contradictions; Boltanski; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The goal of critical thinking in higher education is paradoxical, since it implies a form of education that both directs the student towards a pre-defined goal, and commands the student to be autonomous. This paradox is studied in four contexts, as to investigate what pedagogical contradictions the goal of critical thinking generates, and how they transform pedagogical thinking. LÄS MER

 5. 5. Kreativt skrivande för kritiskt tänkande : En textanalytisk fallstudie av studenters arbete med kritisk metareflektion

  Författare :Hélène Edberg; Kjell Lars Berge; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; activity theory; applied linguistics; creative writing; critical thinking; identity; rhetoric; teaching and learning; textual analysis;

  Sammanfattning : I högskolesammanhang finns en tendens att betrakta fantasi och känsla som hinder för kritiskt tänkande. I denna studie, som har en högskoledidaktisk utgångspunkt, prövas tvärt om att se subjektivitet som resurs. Studien prövar lärande genom skrivande. LÄS MER