Sökning: "fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet fenomenografi.

  1. 1. Programmeringens intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

    Författare :Mikael Segolsson; Anders Arnqvist; Tomas Kroksmark; Torgny Ottosson; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik;

    Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

  2. 2. En elev - en dator : kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

    Författare :Håkan Fleischer; Lars Naeslund; Thomas Karlsohn; Elsie Anderberg; Högskolan i Jönköping; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Sciences; Educational Sciences; Pedagogy; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics; En-till-en;

    Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

  3. 3. Att studera och bli bedömd : Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar

    Författare :Per Andersson; Staffan Larsson; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; grades; the Swedish Scholastic Aptitude Test SweSAT ; orientations to studying; phenomenography; colonization; discipline; disembedding mechanisms; Bedömning; betyg; högskoleprovet; studieorientering; fenomenografi; kolonisering; disciplin; urbäddningsmekanismer; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : This dissertation is focussing on students’ experiences of assessments, which means that the assessments are related to studying. The assessments particularly investigated are the main types of assessments used in the application and selection for higher education in Sweden – the grading in schools on secondary level, and the Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT). LÄS MER

  4. 4. Modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning

    Författare :Helen Brink; Niklas Gericke; Nina Kilbrink; Jonas Hallström; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modeller; Modellering; Digitala verktyg; Tekniklärare; Teknikundervisning; CAD; Fenomenografi; Livsvärldsfenomenologi; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

    Sammanfattning : This licentiate thesis is about secondary school technology teachers’ experiences of teaching with models and modelling using digital tools.The aim of this thesis is to gain new in-depth knowledge of teaching in relation to digital models and digital modelling, and create better preconditions for technology teachers when it comes to their choices of content and methods of teaching in the area. LÄS MER

  5. 5. Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

    Författare :Anja-Sofi Karhi; Carl-Reinhold Bråkenhielm; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; nanotechnology; phenomenography; dichotomy; shared figures of thoughts; border exceed; ways in which people experience; Natural – Unnatural; Living – Not-living; Exterior – Interior; IKT; nanoteknik; omvärldsuppfattningar; fenomenografi; tankefigurer; dikotomier; gränsöverskridanden; naturligt och ickenaturligt; levande och ickelevande materia; yta och innehåll; Technology and social change; Teknik och social förändring;

    Sammanfattning : Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. LÄS MER