Sökning: "fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet fenomenografi.

 1. 1. Programmeringens intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

  Författare :Mikael Segolsson; Anders Arnqvist; Tomas Kroksmark; Torgny Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

 2. 2. En elev - en dator : kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Författare :Håkan Fleischer; Lars Naeslund; Thomas Karlsohn; Elsie Anderberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Sciences; Educational Sciences; Pedagogy; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics; En-till-en;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Att studera och bli bedömd : Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar

  Författare :Per Andersson; Staffan Larsson; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; grades; the Swedish Scholastic Aptitude Test SweSAT ; orientations to studying; phenomenography; colonization; discipline; disembedding mechanisms; Bedömning; betyg; högskoleprovet; studieorientering; fenomenografi; kolonisering; disciplin; urbäddningsmekanismer; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation is focussing on students’ experiences of assessments, which means that the assessments are related to studying. The assessments particularly investigated are the main types of assessments used in the application and selection for higher education in Sweden – the grading in schools on secondary level, and the Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT). LÄS MER

 4. 4. Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

  Författare :Anja-Sofi Karhi; Carl-Reinhold Bråkenhielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; nanotechnology; phenomenography; dichotomy; shared figures of thoughts; border exceed; ways in which people experience; Natural – Unnatural; Living – Not-living; Exterior – Interior; IKT; nanoteknik; omvärldsuppfattningar; fenomenografi; tankefigurer; dikotomier; gränsöverskridanden; naturligt och ickenaturligt; levande och ickelevande materia; yta och innehåll; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. LÄS MER

 5. 5. Facilitating participation : A joint use of an interactive communication tool by children and professionals in healthcare situations

  Författare :Anna Stålberg; Maja Söderbäck; Kerstin Öhrling; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; children; child’ perspective; participation; phenomenography; interactive technology; participatory design approach; application; video observations; cues; hermeneutics; barn; barnets perspektiv; delaktighet; fenomenografi; interaktiv teknik; deltagarbaserad design; applikation; video-observationer; hint; hermeneutik; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Children’s right to participation in situations that matter to them is stated in law and convention texts and is emphasized by the children themselves in research studies, too. When actively involved, their perspective is visualized. Children’s use of interactive technology has increased considerably during the last decade. LÄS MER