Sökning: "Nursing Science"

Visar resultat 1 - 5 av 253 avhandlingar innehållade orden Nursing Science.

 1. 1. Nursing care for patients on the edge of life : Nurses’ experiences of nursing care in intensive and nursing home related to questions of withholding or withdrawing curative treatment

  Författare :Reidun Hov; Elsy Athlin; Birgitta Hedelin; Kim Lützén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; life - sustaining treatment; nursing care; nursing home; ICU; phenomenology; phenomenography; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; fd vårdvet. ;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to deepen the understanding of nursing care for seriously ill patients on the edge of life in intensive care unit (ICU) and nursing home when questions were raised whether to withhold or withdraw curative treatment. Method: All studies were conducted in a qualitative frame of reference with interviews of nurses in two contexts in Norway; group interviews of 14 nurses in an ICU (study I, III), and individual interviews of 14 nurses in two nursing homes (study II, IV). LÄS MER

 2. 2. Nutritional Nursing Care : Nurses’ interactions with the patient, the team and the organization

  Författare :Mona Wentzel Persenius; Marie-Louise Hall-Lord; Bodil Wilde Larsson; Bengt Fridlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; documentation; enteral nutrition; intensive care; intervention; malnutrition and nutrition; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to gain a deeper understanding of nutritional nursing care in municipal care and county council care, with specific focus on enteral nutrition (EN) in intensive care. Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 3. 3. Mobil IKT inom omvårdnad : studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer

  Författare :Pauline Johansson; Göran Petersson; Gunilla Nilsson; Ingela Skärsäter; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computers handheld; nurses; nursing informatics; nursing students; patient safety; quality of healthcare; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Background: In nursing care, the steady increase of health related information implies aneed for useful Information and Communication Technology (ICT) tools that easilyprovide mobile access to accurate information. Updated information is usually available onthe Internet but personal computers are rarely available at the patients’ bedside. LÄS MER

 4. 4. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Författare :Inga Larsson; Björn Sjöström; Kaety Plos; Catharina Lindencrona; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; Nursing; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 5. 5. Tactile touch in intensive care : Nurses' preparation, patients' experiences and the effect on stress parameters

  Författare :Maria Henricson; Bengt Fridlund; Kerstin Segesten; Anna-Lena Berglund; Sylvia Määttä; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tactile touch; intensive care; stress; oxytocin; complementary method; nursing; preparation; randomised controlled trial; comfort; lifeworld research; narratives; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to acquire knowledge about whether tactile touch as a complementary method can (i) promote comfort and (ii) reduce stress reactions during care in an intensive care unit (ICU) Method: In Paper I, five nurses with a touch therapist training were interviewed about their experiences of preparation before giving tactile touch in an ICU. To analyse the meaning of preparation as a phenomenon, Giorgi’s descriptive phenomenological approach was used. LÄS MER