Sökning: "mediering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet mediering.

 1. 1. Förutsättningar för elevinflytande i grundsärskolan : Tillit, lyhördhet och vilja

  Författare :Eva Andersson; Christina Olin-Scheller; Johan Malmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; students influence; intellectual disability; special school; student; mediated; classroom research; elevinflytande; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskolan; mediering; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The curricula that defines special needs education in Swedish grammar schools states that students with intellectual disabilities should be given the possibility to participate in the planning and shaping of teaching and learning activities. The purpose of the study is to examine conditions regarding special needs students’ influence and how this influence is mediated. LÄS MER

 2. 2. Hemmet och världen : rumsliga perspektiv på medieanvändning

  Författare :Magnus Andersson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Mediekonsumtion; mediering; mediekultur; plats och rum; vardagsliv; identitet; globalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Signs of Acquiring Bimodal Bilingualism Differently : A Longitudinal Case Study of Mediating a Deaf and a Hearing Twin in a Deaf Family

  Författare :Emelie Cramér-Wolrath; Lise Roll-Pettersson; Eva Heimdahl-Mattson; Carin Roos; Marilyn Sass-Lehrer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bimodal bilingual acquisition; Swedish Sign Language; spoken Swedish; case study; longitudinal; sociocultural; mediation; interactional; twins; different hearing statuses; cochlear implant; tillägnande av bimodal bilingualitet; tvåspråkighet; svenskt teckenspråk; talad svenska; fallstudie; longitudinell; sociokulturell; mediering; interaktion; tvilling; hörselstatus; cochlea implantat; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation based on a case study explores the acquisition and the guidance of Swedish Sign Language and spoken Swedish over a span of seven years. Interactions between a pair of fraternal twins, one deaf and one hearing, and their Deaf[1] family were video-observed within the home setting. LÄS MER

 4. 4. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap : Actaserien. Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Författare :Marléne Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; Sloyd; kommunikation; mediering; redskap; social praktik; sociokulturell; videodokumentation; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : Denna avhandling rapporterar en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Fokus är riktat mot att studera slöjdaktiviteter mer ingående och vad slöjdande i skolan innebär som social praktik. LÄS MER

 5. 5. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan

  Författare :Malin Nilsen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :förskola; datorplattor; surfplattor; pekplattor; tablet; ipad; appar; digitala redskap; digitala verktyg; scaffolding; mediering;

  Sammanfattning : This thesis contributes, on the basis of original empirical research, to an on going discussion about the use of tablet computers in Swedish preschools. The aim of the study is to examine what kind of activities evolve, how the children and teachers participate in these activities, and what kind of learning is made possible with the use of tablet computers. LÄS MER