Sökning: "systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet systemteori.

 1. 1. A convex optimization approach to complexity constrained analytic interpolation with applications to ARMA estimation and robust control

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Blomqvist; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical optimization; systems theory; analytic interpolation; moment matching; Nevanlinna-Pick interpolation; spectral estimation; convex optimization; Optimeringslära; systemteori; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : Analytical interpolation theory has several applications in systems and control. In particular, solutions of low degree, or more generally of low complexity, are of special interest since they allow for synthesis of simpler systems. LÄS MER

 2. 2. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Lund : sociologiska inst., Lunds universitet

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 3. 3. Surface-normal multiple quantum well electroabsorption modulators based on GaAs-related materials

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Stéphane Junique; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical optimization; systems theory; spatial light modulators; quantum wells; optical resonator; Fabry-Pérot; Optimeringslära; systemteori; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Statens råd för byggnadsforskning

  Författare :Anders Ekholm; [1987]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; Systemteori; Ontologi; Semantik; Människa; Byggnadsverk; Arkitektur; socioteknik; artefakt; byggnadsverk; ontologi;

  Sammanfattning : Grundläggande begrepp och allmänna teorier är nödvändiga utgångspunkter för forskning, undervisning och praktisk tillämpning inom ett kunskapsområde. Arkitekturområdet saknar sådana på vetenskaplig grund utarbetade begrepp och teorier om sitt kunskapsobjekt. LÄS MER

 5. 5. Risse als Weltspur: Die ästhetische Verarbeitung von Globalisierung im Werk von Botho Strauß

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Sascha Prostka; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Botho Strauß; tyskspråkig samtidslitteratur; globalisering; systemteori; litterär analys; essä; prosa; drama; Tyskland;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker och kartlägger hur globaliseringen bearbetas litterärt-estetiskt hos den tyskspråkiga författaren Botho Strauß (född 1944). Resultaten visar hur globaliseringen används, speglas och diskuteras i författarens texter sedan 1960-talet. Det globaliseringskoncept alt. LÄS MER