Sökning: "systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade ordet systemteori.

 1. 1. A convex optimization approach to complexity constrained analytic interpolation with applications to ARMA estimation and robust control

  Författare :Anders Blomqvist; Anders Lindquist; Giorgio Picci; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical optimization; systems theory; analytic interpolation; moment matching; Nevanlinna-Pick interpolation; spectral estimation; convex optimization; Optimeringslära; systemteori; Optimization; systems theory; Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : Analytical interpolation theory has several applications in systems and control. In particular, solutions of low degree, or more generally of low complexity, are of special interest since they allow for synthesis of simpler systems. LÄS MER

 2. 2. Surface-normal multiple quantum well electroabsorption modulators based on GaAs-related materials

  Författare :Stéphane Junique; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical optimization; systems theory; spatial light modulators; quantum wells; optical resonator; Fabry-Pérot; Optimeringslära; systemteori; Optimization; systems theory; Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; vetenskap; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 4. 4. Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv

  Författare :Anders Ekholm; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; Systemteori; Ontologi; Semantik; Människa; Byggnadsverk; Arkitektur; socioteknik; artefakt; byggnadsverk; ontologi;

  Sammanfattning : Grundläggande begrepp och allmänna teorier är nödvändiga utgångspunkter för forskning, undervisning och praktisk tillämpning inom ett kunskapsområde. Arkitekturområdet saknar sådana på vetenskaplig grund utarbetade begrepp och teorier om sitt kunskapsobjekt. LÄS MER

 5. 5. Risse als Weltspur: Die ästhetische Verarbeitung von Globalisierung im Werk von Botho Strauß

  Författare :Sascha Prostka; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Botho Strauß; tyskspråkig samtidslitteratur; globalisering; systemteori; litterär analys; essä; prosa; drama; Tyskland;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker och kartlägger hur globaliseringen bearbetas litterärt-estetiskt hos den tyskspråkiga författaren Botho Strauß (född 1944). Resultaten visar hur globaliseringen används, speglas och diskuteras i författarens texter sedan 1960-talet. Det globaliseringskoncept alt. LÄS MER