Sökning: "ett liv att leva"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden ett liv att leva.

 1. 1. Ett liv att leva : Om familjer, funktionshinder och vardagens villkor

  Författare :Kristina Jarkman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; disability; family strategies; everyday life; biographical disruption; myelomeningocele; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The thesis deals with everyday life in families where a child is born with an impairment and also, to a certain extent, with the lives of adults suffering from the same disability. The parents' way of managing life with a disabled child is of great importance for the child" s perception of itself, as well as its future development. LÄS MER

 2. 2. Att leva med mycket svår kronisk obstruktiv lungsjukdom : ett liv i slowmotion

  Författare :Kristina Ek; Britt-Marie Ternestedt; Birgitta Andershed; Eva Sahlberg-Blom; Ella Danielsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; advanced chronic obstructive pulmonary disease; palliative care; living alone; couple; relatives; trajectory; nursing; death; dying; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe how people with very severe obstructive pulmonary disease (COPD) experienced their every day lives and created meaning, with focus on end-of-life. A second aim was to describe how death and dying can be viewed from the perspective of relatives to people with COPD. LÄS MER

 3. 3. Ett liv i berg och dalbana : innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser

  Författare :Margareta Brännström; Gunilla Strandberg; Astrid Norberg; Kurt Boman; Bengt Fridlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic heart failure; close relative; limit situation; palliative care; patient; phenomenological-hermeneutics; professional caregiver; fenomenologisk-hermeneutik; gränssituation; professionella vårdare; kronisk hjärtsvikt; närstående; palliativ vård; patient; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to illuminate meanings of living with severe chronic heart failure (CHF) in palliative advanced home care (PAHC) as disclosed through patients’, close relatives’ and nurses’ narratives. This thesis comprises four papers that illuminate the phenomenon from various perspectives and with different focus. LÄS MER

 4. 4. Relationär pedagogik - för ett sannare liv : En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet ADHD

  Författare :Mattias Nilsson Sjöberg; Johan Dahlbeck; Karin Zetterqvist Nelson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ADHD; critical pedagogy; ethics; ontology; onto-epistemological violence; ontopedagogy; pedagogy; philosophy of education; psychiatrization; ADHD; kritisk pedagogik; etik; filosofi; metafysik; ontologi; onto-epistemologiskt våld; ontopedagogik; pedagogik; pedagogisk filosofi; psykiatrisering;

  Sammanfattning : Föreliggande doktorsavhandling utgör en pedagogisk-filosofisk studie av diagnosen ADHD som uppfostran. Avhandlingen består av fyra internationellt publicerade artiklar samt en substantiell kappa. LÄS MER

 5. 5. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare

  Författare :Britt-Marie Lindblad; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Venke Sörlie; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; child; child disabled; disability; family; lived experience; parent; parenthood; support; phenomenological hermeneutics; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. LÄS MER