Sökning: "mening"

Visar resultat 1 - 5 av 333 avhandlingar innehållade ordet mening.

 1. 1. Maskulinitetens mening : En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen

  Författare :Jakob Ulenius; Gunnar Karlsson; Robert Ohlsson; Petra Roll Bennet; Gudrun Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; masculinity; the psychotherapeutic situation; psychodynamic psychotherapy; masculinity suffering; masculinity narrative; patient experience; therapist experience; empirical phenomenology; intentionality; life world; lived body; orientation; maskulinitet; den psykoterapeutiska situationen; psykodynamisk psykoterapi; maskulinitetsproblematik; maskulinitetsnarrativ; patientupplevelse; terapeutupplevelse; empirisk fenomenologi; intentionalitet; livsvärld; levd kropp; orientering; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Masculinity is an elusive and ambiguous phenomenon that can manifest itself in many different ways in different contexts. This study focuses on the emergence of masculinity within the psychodynamic psychotherapeutic situation, with a focus on how masculinity is experienced. LÄS MER

 2. 2. Kroppens mening : Studier i psykosomatiska lösningar

  Författare :Britt W. Bragée; Gunnar Karlsson; Jennifer Bullington; Maria Nyström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychosomatics; psychosomatic breakdown; phenomenology; lived body; body-meaning; burnout; stress; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Stress-related diagnoses such as ‘burnout’ are a growing and alarming social trend, which affect more and more young people, especially women. These diagnoses are expressions of ‘psychosomatic conditions’ in our contemporary society. LÄS MER

 3. 3. Vilken mening!? : En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

  Författare :Åsa Schumann; Valerie DeMarinis; Önver Cetrez; James Day; Antoon Geels; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOC; adolescence; Antonovsky; Sweden; Ericson; Marcia; U-MICS; ego development; identity; identity development; identity process; meaning-making; existential; school identity; Gibbs; moral; moral development; moral judgment; SRM-SF; religion; religious; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore the role of religion in the development of a meaning system among Swedish adolescents by examining the interactions of their: sense of coherence (SOC), identity process (U-MICS), moral development (SRM-SF), and views on existential and religious questions.The study used a Mixed Methods Design, with a Sequential Explanatory Strategy consisting of quantitative and qualitative parts. LÄS MER

 4. 4. Sammanhangets mening : En empirisk studie av livsåskådningar i föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption

  Författare :Katarina Westerlund; Carl Reinhold Bråkenhielm; Susanne Lundin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; view of life; life-philosophy; world-view; context; meaning in life; genetics; gene technology; childlessness; in-vitro-fertilisation; adoption; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Faith and reason; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the meaning of contexts for views of life. The first aim of the investigation is to describe the existential meaningful content of views of life in perceptions of gene technology and in narratives about childlessness, assisted conception and adoption, as they are articulated in two separate sets of interviews. LÄS MER

 5. 5. Managementinitiativ, mening och verksamhetsresultat : En retrospektiv studie av en teknikintensiv verksamhet

  Författare :Susanne Odar; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Åke Walldius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; meaning; management initiatives; initiative; empirical study; stability; change; Meningsskapande; mening; managementinitiativ; initiativ; empirisk studie; stabilitet; förändring; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : I denna studie betraktas en organisations utveckling med ett meningsskapande-perspektiv, vilket kort innebär att handlingar skapar mening och mening skapar handlingar. Weicks (1995) inflytelserika tankemodell av meningsskapande har utvecklats till en modell och metod som kan tillämpas på ett empiriskt material. LÄS MER