Sökning: "distinktion"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet distinktion.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; vetenskap; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet till middag : En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Författare :Matilda Marshall; Katarzyna Wolanik Boström; Alf Arvidsson; Magdalena Petersson McIntyre; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; Hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Ethnology; etnologi; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER

 3. 3. Kundageranden i små tillverkande företag : fallstudier av tre företag

  Författare :Torbjörn Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar kundageranden, det vill säga sådana aktiviteter som används för att skapa och bygga upp nya, eller för att underhålla redan existerande relationer mellan små tillverkande företag och dessas kunder. Syftet är att öka förståelsen för kundageranden. LÄS MER

 4. 4. Två senantika bröllopsdikter skrivna som cento : en läsning av Cento Nuptialis & Epithalamium Fridi i förhållande till en litterär tradition och till ursprungstexten

  Författare :Sara Moding; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats undersöker två senantika latinska bröllopsdikter skrivna i centoform: Ausonius, Cento Nuptialis (300-talets slut) och Luxorius, Epithalamium Fridi (500-talets början). I uppsatsen undersöks dikterna ur två olika perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Bohumil Hrabals litterära collage

  Författare :Miloslava Slavickova; Öst- och centraleuropakunskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Baltiska och slaviska språk språk och litteratur ; Baltic and Slavonic languages and literatures; Jiøí Koláø; ’poetismus’; Czech surrealism; Bohumil Hrabal’s picture-collage; Bohumil Hrabal’s life; Bohumil Hrabal’s literary collage; Bohumil Hrabal’s authorship; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The main theme of the thesis is an analysis of three texts by the Czech author Bohumil Hrabal (1914 – 1997), namely ’Mrtvomat’ (’Mrtvomat’, 1949), This City is in the Joint Care of Its Inhabitants (Toto mìsto je ve spoleèné péèi obyvatel, 1967), and ’Legend Played on Strings Stretched Between the Cradle and the Coffin’ (’Legenda zahraná na strunách mezi kolébkou a rakví’, 1968). These texts are compiled of segments, selected from the works of other authors and fragments of overheard conversations. LÄS MER