Sökning: "komplexitet"

Visar resultat 1 - 5 av 230 avhandlingar innehållade ordet komplexitet.

 1. 1. Skolformens komplexitet : elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan

  Författare :Therése Mineur; Magnus Tideman; Thomas Strandberg; Helena Hemmingsson; Therese Mineur; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils with intellectual disability; upper secondary school; special schools; school organization; categorization; Handikappvetenskap; Disability Science; Pupils with intellectual disability;

  Sammanfattning : The Swedish upper secondary education consists of different types of schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have assessed as having an intellectual disability. LÄS MER

 2. 2. Om organiserad komplexitet : integration av organisering, lärande och kunnande

  Författare :Sören Augustinsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. LÄS MER

 3. 3. Att hantera cellmetabolismens komplexitet : Meningsskapande genom visualisering och metaforer

  Författare :Mari Stadig Degerman; Lena Tibell; Jonte Bernhard; Marianne Ødegaard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den molekylära livsvetenskapen är ett av de mest snabbväxande fälten inom naturvetenskap. Biokemi är en aktör inom detta tvärvetenskapliga fält, tillsammans med bland annat cellbiologi och genetik. En konsekvens är att läroböckerna ständigt sväller i omfång. LÄS MER

 4. 4. Måltidsgörarens utmaningar : komplexiteten i det medvetna måltidsgörandet

  Författare :Cecilia Magnusson Sporre; Inger M. Jonsson; Marianne Pipping Ekström; Håkan Jönsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etisk reflektion; FAMM; gastronomisk diskurs; gastronomisk utbildning; komplexitet; medveten måltid; mjuka värden; offentlig måltid; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : I denna avhandling synliggörs måltidsgörarna, en omfångsrik grupp med skilda kompetenser och yrkesprofessioner. Det gemensamma är att alla är delaktiga i måltidsgörandet genom planering, tillagning och service av måltider serverade i olika verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Learning Destinations : The complexity of tourism development

  Författare :Laila Gibson; Sven-Erik Karlsson; Lars Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER