Sökning: "komplexitet"

Visar resultat 1 - 5 av 262 avhandlingar innehållade ordet komplexitet.

 1. 1. Skolformens komplexitet : elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan

  Författare :Therese Mineur; Magnus Tideman; Thomas Strandberg; Helena Hemmingsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils with intellectual disability; upper secondary school; special schools; school organization; categorization; Handikappvetenskap; Disability Science; Pupils with intellectual disability;

  Sammanfattning : The Swedish upper secondary education consists of different types of schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have assessed as having an intellectual disability. LÄS MER

 2. 2. Om organiserad komplexitet : integration av organisering, lärande och kunnande

  Författare :Sören Augustinsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. LÄS MER

 3. 3. Den komplexa rörelsens komplexitet : en studie i ett utförande av idrott och hälsa

  Författare :Lucas Janemalm; Dean Barker; Mikael Quennerstedt; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; enactment; complex movement; physical education; PE; enactment; curriculum theory; discourse analysis; komplex rörelse; idrott och hälsa; läroplansimplementering;

  Sammanfattning : Föreliggande licentiatuppsatsen tar sitt avstamp i forskningen kring den svenska läroplanens revideringar med ett särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa. Begreppet komplex rörelse visade sig vara särskilt problematisk för idrottslärare i den senaste versionen och valdes därför som undersökningsobjekt och som exempel på begreppstransformering. LÄS MER

 4. 4. Att hantera cellmetabolismens komplexitet : Meningsskapande genom visualisering och metaforer

  Författare :Mari Stadig Degerman; Lena Tibell; Jonte Bernhard; Marianne Ødegaard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den molekylära livsvetenskapen är ett av de mest snabbväxande fälten inom naturvetenskap. Biokemi är en aktör inom detta tvärvetenskapliga fält, tillsammans med bland annat cellbiologi och genetik. En konsekvens är att läroböckerna ständigt sväller i omfång. LÄS MER

 5. 5. Måltidsgörarens utmaningar : komplexiteten i det medvetna måltidsgörandet

  Författare :Cecilia Magnusson Sporre; Inger M. Jonsson; Marianne Pipping Ekström; Håkan Jönsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etisk reflektion; FAMM; gastronomisk diskurs; gastronomisk utbildning; komplexitet; medveten måltid; mjuka värden; offentlig måltid; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : I denna avhandling synliggörs måltidsgörarna, en omfångsrik grupp med skilda kompetenser och yrkesprofessioner. Det gemensamma är att alla är delaktiga i måltidsgörandet genom planering, tillagning och service av måltider serverade i olika verksamheter. LÄS MER