Sökning: "konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet konstruktivism.

 1. 1. Real konstruktivism Ett försök till syntes av två dominerande perspektiv på undervisning och lärande

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Stefan Sellbjer; Växjö universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogic theory of knowledge; intuitive theories; teachers thinking; folk pedagogy; folk psychology; teaching; learning; scientific knowledge; tools; paradigm; traditional perspective; social constructionism perspective; interpretative realistic perspective; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The starting-point of the thesis was that teachers to a large extent teach on the basis of intuitive theories. This creates a tendency that a number of frequent conceptions, pedagogical and didactic theories, experiences of one's own school days etc. become parts of a more fragmentary structure of ideas, rather than a coherent theory of teaching. LÄS MER

 2. 2. Konstruktivism i distansutbildning studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kjell Johansson; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; constructivistic learning; distance education; video courses; learning;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to clarify whether there would be difficulties in using constructivistic learning in distance education in which interactive video was used. Other purposes of the thesis were to study the quality of learning in distance education compared to conventional education, and to study the quality of learning in constructivistic education compared to traditional education. LÄS MER

 3. 3. Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jesper Andreasson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Gender studies; heteronormativitet; ritual; hegemoni; struktur; identitet; konstruktivism; kropp; sexualitet; genus; kollektiv; idrott; etnografi; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver och analyserar hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Studien baseras på kvalitativt etnografiskt fältarbete med det manliga handbollslaget Kula HF och det kvinnliga damfotbollslaget Solby IK. LÄS MER

 4. 4. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 5. 5. Malaria urbana : Om Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Rebecka Lennartsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Prostitution; Stockholm; sexuality; gender history; modernity; constructivism; genealogy; discourse; city planning; regulation; power; discipline; gaze; movement; urban disorder; resistance; Etnologi; sexualitet; genushistoria; modernitet; konstruktivism; genealogi; diskurs; stadsplanering; makt; disciplin; rörelse; betraktande; urban oordning; motmakt; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation deals with regulated prostitution in Stockholm around 1900. The regulation forced women who were regarded as loose to submit to medical examinations twice a weak, and to obey a separate set of rules. The prinicipal and outspoken purpose of this regulation was to restrain the spread of contagious venereal diseases. LÄS MER