Sökning: "språklig gemenskap"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden språklig gemenskap.

 1. 1. Delad gemenskap : Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus

  Författare :Erik Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migranter; migrationsfrågor; äldreomsorg; identitet; etnicitet; institution; diskurs; social praktik.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. LÄS MER

 2. 2. Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola

  Författare :Ellinor Skaremyr; Annica Löfdahl; Lovisa Skånfors; Anne Kultti; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; speech community; cultural community; minority language; newly arrived; national minority language; multilingualism; language support; language development work; Förskola; språklig gemenskap; kulturell gemenskap; minoritetsspråk; nyanlända; nationellt minoritetsspråk; flerspråkighet; språkstöd; språkutvecklande arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute with knowledge about how speech communities are formed and maintained in Swedish preschools when minority language children participate. The dissertation is based on two empirical studies that are linked together by an ethnographical communication model. LÄS MER

 3. 3. Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 4. 4. "En tystnad vari ordet sväller" : Bygdeskildringar som ordkonst i Stina Aronsons Hitom himlen och Tage Aurells "Pingstbrud"

  Författare :Linus Ljungström; Torsten Pettersson; Johan Svedjedal; Åsa Nilsson Skåve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Stina Aronson; Tage Aurell; avantgardistiska bygdeskildringar; nyprovinsialism; språkspel; Tornedalen; skvaller; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Ämnet för denna licentiatavhandling är den konstnärliga behandlingen av landsbygden och glesbygden som språklig, social miljö, mer specifikt i romanen Hitom himlen (1946) av Stina Aronson (1892‒1956) och novellen ”Pingstbrud” (Nya berättelser, 1949) av Tage Aurell (1895‒1976). Syftet är att undersöka verkens spänningsfält mellan avantgarde och bygdeskildring. LÄS MER