Försvararens roll. Ideologier och gällande rätt

Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Försvarsadvokater ställs i sin praktik inför svårlösta dilemman, som har med advokat-klientförhållandet att göra. Frågan om advokaten exempelvis skall eller bör acceptera ett kontroversiellt uppdrag eller om advokaten skall eller bör följa klientens instruktioner, så länge de inte direkt strider mot lag, är sådana dilemman. Problemen har ingen riktig lösning i lag eller god advokatsed och det står klart att doktrin och praxis visar upp en splittrad bild. Förklaringen till att det finns flera helt olika lösningar på försvararproblemen bör ligga i det faktum att det existerar flera olika uppfattningar om hur en god försvarare bör agera, såväl hos normgivaren som hos advokaterna själva. Avhandlingen är den första i sitt slag i Sverige och den söker bringa reda i diskussionen kring olika advokatideal och med hjälp av traditionell rättsdogmatik och logisk argumentation kartlägga det skilda lösningarna på försvararens dilemma.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.