Sökning: "äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade ordet äldreomsorg.

 1. 1. Spår av datoriseringens värden Effekter av IT i äldreomsorg

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Hedström; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elderly care; information tecknology; IT-system; äldreomsorg; datorisering; förvaltningsvärden; integrationsvärden; omsorgsvärden; professionsvärden; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Visioner om IT lovar många och positiva förändringar i samhället. Detta gäller inte minst inom svensk äldreomsorg där IT ses som ett verktyg för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. LÄS MER

 2. 2. Att leda i kommunal äldreomsorg Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 3. 3. Att leda i kommunal äldreomsorg om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter : exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldreomsorg; Arbetsledning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling.Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. Vad fattas äldreomsorgen? Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Carina Markström; Stefan Sjöström; Lars Evertsson; Håkan Jönson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg; problembeskrivningar; problemformuleringsprivilegium; offentligt samtal; problemdiskurser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om konsten att överbrygga gränser En fallstudie om kommunal äldreomsorg och samspelet med andra organisationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stefan Österström; Elisabeth Cedersund; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Äldreomsorg; samverkan; utveckling; offentliga organisationer; kommunal förvaltning; resursberoende teori.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Den här undersökningen utgörs av en fallstudie där en kommunal förvaltning studerats. Förvaltningen som jag har utgått från ingår i en kommunal organisation och har som främsta uppgift att organisera vård och omsorg om äldre i den aktuella kommunen. LÄS MER