Sökning: "äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet äldreomsorg.

 1. 1. Att leda i kommunal äldreomsorg Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Äldreomsorg; Arbetsledning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling.Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 2. 2. Spår av datoriseringens värden Effekter av IT i äldreomsorg

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Hedström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elderly care; information tecknology; IT-system; äldreomsorg; datorisering; förvaltningsvärden; integrationsvärden; omsorgsvärden; professionsvärden; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Visioner om IT lovar många och positiva förändringar i samhället. Detta gäller inte minst inom svensk äldreomsorg där IT ses som ett verktyg för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Vad fattas äldreomsorgen? Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet. Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carina Markström; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg; problembeskrivningar; problemformuleringsprivilegium; offentligt samtal; problemdiskurser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om konsten att överbrygga gränser En fallstudie om kommunal äldreomsorg och samspelet med andra organisationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stefan Österström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Äldreomsorg; samverkan; utveckling; offentliga organisationer; kommunal förvaltning; resursberoende teori.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Den här undersökningen utgörs av en fallstudie där en kommunal förvaltning studerats. Förvaltningen som jag har utgått från ingår i en kommunal organisation och har som främsta uppgift att organisera vård och omsorg om äldre i den aktuella kommunen. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en metod, Care Optimizer, för mätning av vårdbehov och resursanvändning inom kommunal äldreomsorg

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Kajsa Thorsell; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; särskilda boenden; nursing intensity; vårdtyngd; vårdbehov; tidsstudier; Klassificeringsinstrument; resursfördelning; äldreomsorg.;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling består av fyra studier där det övergripande syftet med studierna var att utveckla ett mätinstrument för att bedöma vårdbehov och tidsåtgång relaterat till vilka personella resurser som krävs för att tillgodose aktuellt vårdbehov hos äldre boende på särskilda boenden inom kommunal äldreomsorg. Instrumentet har fått namnet Time in Care (TiC) och är uppdelat i två delar: Time in Care for need (TiC-n), som mäter det individuella omvårdnadsbehovet, och Time in Care for time (TiC-t), som mäter tiden det tar att utföra de vårdaktiviteter vilka är relaterade till vårdtagarnas omvårdnadsbehov. LÄS MER