Sökning: "Håkan Jönson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Håkan Jönson.

 1. 1. Det moderna åldrandet : Pensionärsorganisationernas bilder av åldrandet 1941-1995

  Författare :Håkan Jönson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social Policy; Social Movements; Interest Groups; Social Attitudes; Ageism; Pensioners; Aging; Elderly; Sociology; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe images of old age in the magazines of Sweden’s two largest pensioner organizations, and explain the character of those images in relation to the temporal contexts of the organizations and their aim to act as the representatives of pensioners. The study is based on the 329 and 330 magazines (1941–1995) that the organizations have submitted to attract members and spread political messages. LÄS MER

 2. 2. Hjälp för att bevara eller förändra? : Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service

  Författare :Sara Erlandsson; Marta Szebehely; Mats Börjesson; Håkan Jönson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age; care; disability; disability service; eldercare; older people; discourse; governmentality; policy; marketing; websites; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis analyses the categorisation of adult persons who need help to cope in everyday life as either older persons or persons with a disability. Despite the development of social services in the Scandinavian countries being guided by the principles of universalism and equality, adults in need of care have different rights to support depending on their current age and at which age disability occurs. LÄS MER

 3. 3. Involving informal carers in health and social care research

  Författare :Camilla Malm; Elizabeth Hanson; Lennart Magnusson; Stefan Andersson; Håkan Jönson; ingrid Hellström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; carer involvement; health and social care research; heterogeneity; identity; participatory research; patient and public involvement; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to gain a deeper understanding of informal carer involvement in health and social care research, from the perspective of informal carers themselves as well as from a researcher perspective.The thesis is comprised of three qualitative studies and one quantitative study. LÄS MER

 4. 4. Vad fattas äldreomsorgen? : Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet

  Författare :Carina Markström; Stefan Sjöström; Lars Evertsson; Håkan Jönson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg; problembeskrivningar; problemformuleringsprivilegium; offentligt samtal; problemdiskurser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER