Sökning: "spit growth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden spit growth.

  1. 1. Long-Term Simulation of Coastal Evolution

    Författare :Hoan Le Xuan; Avdelningen för Teknisk vattenresurslära; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tidal inlet; inlet shoal; sediment transport; spit growth; shoreline change; spit model; inlet model; mathematical model; numerical model; shoreline model;

    Sammanfattning : There is a strong relationship between regional sediment transport and the local processes at tidal inlets and around coastal structures. Many coastal projects require quantitative understanding of these processes and the interactions between them. LÄS MER