Sökning: "dentist - patient relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden dentist - patient relationship.

 1. 1. Interpersonal Skills in the Dentist-Patient Relationship: the art of dentistry

  Författare :Károly R. Kulich; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Interpersonal skills; dentist-patient relationship; dental phobia; patient-centered dentistry; Grounded Theory; qualitative method; exploratory and confirmatory factor analysis; Dental Beliefs Survey;

  Sammanfattning : The concept of interpersonal skills and its relevance in the dentist-patient relationship wasinvestigated. In Study I, general dentists responding to a mailed questionnaire reported thatthe ideal characteristics of a good dentist can be divided into three categories: 1)interpersonal skills; 2) clinical skills; and 3) other skills. LÄS MER

 2. 2. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Författare :Kamilla Bergström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av professionella samtal : en studie av undervisning och bedömning av tandläkarstudenters patientsamtal

  Författare :Henriette Lucander; Malmö universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats bidrar med ett förslag till ett systematiskt upplägg av undervisning och bedömning av tandläkarstudenters professionella samtal med patient. Det systematiska upplägget baseras på fem delar:struktur för kommunikationsövning: identifiera, analysera, kommunicera och reflektera. LÄS MER

 4. 4. Fair care : four essays on the allocation and utilization of health care

  Författare :Per Gillström; Begnt Haglund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Essay I: Conceptions of Justice and Health Care Utilization. This essay reviews and discusses different theories of social justice in the context of health care allocation. LÄS MER

 5. 5. Coronal restoration in root-filled and non root-filled teeth : studies on periapical status, tooth survival, subsequent treatments and treatment decisions

  Författare :Victoria Dawson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endodontics; Coronal restoration; Indirect restoration; Direct restoration; Root canal treatment; Decision process; Apical periodontitis; Qualitative Content Analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study the following aspects ofdirect and indirect coronal restoration, primarily of root-filled teeth, withspecial reference to:• periapical health• the natural course of root-filled teeth, particularly furtherclinical intervention• the dentist´s decision-making process for root-filled teeth.The aims of coronal restoration are to restore the function and aestheticsof the tooth, with a tight marginal seal as protection from microbialleakage. LÄS MER