Sökning: "grupp processer"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade orden grupp processer.

 1. 1. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Författare :Maria Heintz; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla handlingskraft : om flickors identitetsskapande processer

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : This thesis is about organized riding as an arena for girls' leisure activity, in which they create a specific identity. My aim was to interpret and analyze the way girls create meaning out of the social and cultural context of the riding school. LÄS MER

 3. 3. Från skuldsatt till skuldfri : Processer, strategier och påverkande faktorer

  Författare :Lisbeth Sandvall; Peter Dellgran; Tapio Salonen; Richard Ahlström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skuldsanering; överskuldsättning; ekonomisk utsatthet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Title: From being in debt to being out of debt. A study of processes, strategies and impacting factors. The aim of the study is to gain a greater understanding and knowledge about the ways to get into and out of debt, why people find themselves in serious debt, how the problems are coped with and how they are experienced. LÄS MER

 4. 4. IT Service Management : Designprinciper för Informationssystemsartefakter

  Författare :Hannes Göbel; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Jonas Sjöström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; IT Service Management; ITSM; Designprinciper; Processer; Tjänster; Design Research; DR; Action Design Research; ADR; ADR ; IT Service Management;

  Sammanfattning : "Kunden är idag nöjdare""Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat"”Vi har nått en högre kapacitetsnivå för flera processer”"Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive  förvaltningsobjekt""Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta mer effektivt”"Fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av proaktiva åtgärder"Citaten ovan vittnar om att det 36 månader långa forskningsprojekt som legat till grund för resultatet i avhandlingen har varit lyckat. Ytterligare ett bevis för framgången var att projektet blev tilldelat ”Årets IT Service Management Projekt” år 2013 med motiveringen att projektet på vetenskapliga grunder har arbetat för att effektivisera IT Service Management sektorn. LÄS MER

 5. 5. Evaluations of Non-metallic Inclusionsin Ca-treated Steels and Their Effect on the Machinability

  Författare :Hongying Du; Andrey Karasev; Pär Jönsson; Lauri Holappa; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; non-metallic inclusions; Ca treatment; stainless steel; machinability.; icke-metalliska inneslutningar; kalciumbehandling; rostfritt stål; skärbarhet.; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : In recent decades, a considerable development of steel with respect to the performance of steel has taken place, which also has resulted in large challenges to process these steel grades. Therefore, it is essential to make suitable modifications of non-metallic inclusions (NMI) in the steelmaking process and to have a good control of its characteristics to meet the target mechanical properties and to obtain a good machinability. LÄS MER