Sökning: "Maria Heintz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Heintz.

  1. 1. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

    Författare :Maria Heintz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

    Sammanfattning : Social interaktion sker ofta i grupper. För barn är skolklassen en grupp de dagligen interagerar i. Skolklassen och den sociala interaktion som sker i skolan har stor betydelse för barns välmående och framtida sociala interaktioner. Lärarna i skolan har därför i uppdrag att arbeta med barns sociala samspel och mot kränkande behandling. LÄS MER