Sökning: "Maria Heintz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Heintz.

  1. 1. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

    Författare :Maria Heintz; Socialhögskolan; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

    Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER