Sökning: "emotional energy"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden emotional energy.

 1. 1. Står til tjeneste : Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet

  Författare :Wenche Falch; Åsa Wettergren; Gerd Lindgren; Markus Arvidsson; Ingrid Guldvik; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; emotional labour; personal assistants; meaning; asymmetric and symmetric interaction; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is about personal assistants, and how they experience their work. The aim of this study is twofold: First to examine the experiences of personal assistants and their work. Second, to examine the assistant’s experiences of feelings at work and how these feelings are managed from an emotionsociological perspective. LÄS MER

 2. 2. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Författare :Kamilla Bergström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. LÄS MER

 3. 3. On the Role of Envisioned Futures in Sustainability Transitions

  Författare :Alexandra Nikoleris; Miljö- och energisystem; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; förväntningar; socio-teknisk förändring; framtidsbilder; envisioned futures; sustainability transitions; expectations; structure and agency;

  Sammanfattning : Different kinds of representations of the future are often asked for in order to motivate and inspire societal change. These envisioned futures can be based on political or behavioural change, or may visualize technical developmentwhich could help us solve complex societal problems. LÄS MER

 4. 4. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Författare :Maria Heintz; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsens poetik : slöjdseminariet på Nääs 1880–1940

  Författare :Anna Alm; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nääs; sloyd; seminar; experience; place; space; ritual; charisma; emotional-energy; community; nationalism; modernization;

  Sammanfattning : This dissertation examines aspects of the experience of being a student at Nääs’ sloydseminar between 1880 and 1940 and what consequences it had for the participants. The experience was more or less consciously constructed by the charismatic leader Otto Salomon and after his death in 1907 the responsability of ”composing” the experience was put on Rurik Holm, pedagogical manager between 1913 and 1942. LÄS MER