Sökning: "pre-school"

Visar resultat 1 - 5 av 142 avhandlingar innehållade ordet pre-school.

 1. 1. Pre-school Children’s Food Habits and Meal Situation Factors Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Sepp; Margareta Wandel; [2002]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; children; food; meals; nutrient; pre-school; teachers; Hushållsvetenskap; barn; mat; måltider; förskola; lärare; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Boel Henckel; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 3. 3. Pre-school children's food habits and meal situation : factors influencing the dietary intake at pre-school in a Swedish municipality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Sepp; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nutrition; förskolebarn; mat och matvanor; Sverige; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Nutrition; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Näringslära;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER

 4. 4. Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christian Eidevald; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Eva Reimers; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; sex; feminist poststructuralism; discourse analysis; positioning; video observation; focus group; pre-school; pre-school teacher; equality; genus; kön; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; positionering; videoobservation; fokusgrupp; förskola; förskollärare; jämställdhet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Previous research studies have shown that in their address and behaviour towards girls and boys, pre-school staff apply stereotyped gender concepts, thus reinforcing rather than challenging stereotypes. The present thesis therefore focuses on which of children’s positions that are accepted or that face resistance from the staff. LÄS MER

 5. 5. Developmental co-ordination disorder in pre-school children Effects of motor skill intervention, parents' descriptions, and short-term follow-up of motor status

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mia Pless; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Developmental co-ordination disorder; follow-up; motor skill intervention; pre-school children; self-perceived competence; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : This investigation was undertaken to examine effects of motor skill intervention in children with motor difficulties consistent with developmental co-ordination disorder (DCD) diagnosed in child health care before school entrance, to analyse the parents' descriptions of their children, and to follow up the children's motor status in a short-term perspective.Thirteen studies on the effects of motor skill intervention were submitted to a meta-analysis (Study I). LÄS MER