Sökning: "Margareta Wandel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Margareta Wandel.

  1. 1. Pre-school Children’s Food Habits and Meal Situation : Factors Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality

    Författare :Hanna Sepp; Margareta Wandel; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; children; food; meals; nutrient; pre-school; teachers; Hushållsvetenskap; barn; mat; måltider; förskola; lärare; Domestic science and nutrition; Hushålls- och kostvetenskap;

    Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER