Sökning: "migration berättelser"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden migration berättelser.

 1. 1. Berättelser om tillhörighet : om barn med migrationsbakgrund på en mindre ort

  Författare :Birgitta Ljung Egeland; Marie Karlsson; Maria Hjalmarsson; Christina Olin-Scheller; Karin Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narratives; sense of belonging; children; migration; non-urban community; dilemmatic space; conditions; means of action; positioning; emotions; narrative resources; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This doctoral thesis centres on children of immigrant background, who live and go to school in a non-urban community. The emphasis is on their narrated experience of a sense of belonging in and out of school. LÄS MER

 2. 2. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; karriärval; Sociology; Sociologi; Ethnicity; Etnicitet; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 3. 3. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

  Författare :Emma Strollo; Diana Mulinari; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER

 4. 4. from [al'manja] with love : Trans_ feministische Positionierungen zu Rassismus und Migratismus

  Författare :Alyosxa Tudor; Nina Lykke; Michelle Wright; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Racism; migratlsm; nationalism; diaspora; trans politlcs; transgender; transnational feminism; postcolonlal studies; decolonial studies; crltical migration studies; migration; Europe Germany; transnationalism; Rasism; migratism; nationalism; diaspora; transpolittska; transgender; transnationell feminism; postcolonial studies; decolonial studies; kritiska migrationsstudier; migration; Europa; Tyskland; transnationalism;

  Sammanfattning : from [al'manja} with love revisits Critical Migration Studies with the insights of postcolonial and decolonial approaches and carves out a perspectlve on power relations that brlngs together transnational feminism and 'trans(gender) polltics'.I dlscuss what racism and migratlsm mean in a German and European context, and work out how they shape hegemonlc understandings of 'Germany' and 'Europe'. LÄS MER

 5. 5. Your Cradle Is Green : The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature

  Författare :Torsten Janson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; discourse; genealogy; Manzir Ahsan; Khurshid Ahmad; Khurram Murad; Jama‘at-i-Islami; Islamisation; dialogue; inter-faith; minority; revivalism; migration; R.E.; religious education; publication; Britain; children’s literature; Islamic; Islamic Foundation; Islam; da‘wa; creolisation; modernity; critique; Islamism; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : This thesis deals with the conceptualisation of da‘wa, ‘the call to Islam’, of the British organisation the Islamic Foundation, and focuses its 25 years of publication of Islamic-English children’s literature. In order to analyse the implications of the new modalities of da‘wa in the late modern Muslim minority context, the present study applies a genealogical perspective. LÄS MER