Sökning: "Career choice"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Career choice.

 1. 1. The Nature of Women’s Career Development Determinants and Consequences of Career Patterns

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Qinghai Huang; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; career patterns; life career; occupational career; life course; human agency; family context; job perception; work attitude; quality of life; allostatic load; wellbeing; person-oriented approach; life history approach; sequence analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : Existing career theories are largely based on a stable working environment and have focused excessively on men and single work roles. In the postindustrial era, however, women’s careers, characterized by the constant negotiation of multiple roles and more frequent job changes, have had implications on the changing nature of careers. LÄS MER

 2. 2. Möjligheternas horisont Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 3. 3. It's just a job a new generation of physicians dealing with career and work ideals

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Saima Diderichsen; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical students; junior doctors; gender perspective; medical education; graduate medical education; professional identity; career choice; gender discrimination; mixed methods; Family Medicine; allmänmedicin;

  Sammanfattning : Background: Today, women constitute about half of medical students. However, women are still underrepresented in prestigious specialties such as surgery. Some suggest that this could be explained by women being more oriented towards work-life balance. LÄS MER

 4. 4. Essays on Educational Choice and Intergenerational Mobility

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Martin Nybom; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational choice; treatment effect heterogeneity; returns to college; noncognitive ability; intergenerational income mobility; life-cycle bias; time trends; cross-country differences; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays. The first essay concerns educational choice and the returns to college in Sweden. I apply a recently introduced econometric framework that allows for self selection and treatment effect heterogeneity. LÄS MER

 5. 5. Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan En enkät- och klassrumsstudie

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Larson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics education; career choice; transition; framing; Matematik; undervisning; gymnasieval; stadiebyte; inramning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med stadiebytet från grund- till gymnasieskolan. Studien styrdes av två forskningsfrågor gällande den bild eleverna ger av matematikämnets betydelse för deras val av gymnasieprogram samt vad som karaktäriserar matematikutbildningen i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1. LÄS MER