Sökning: "narrativ analys"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden narrativ analys.

 1. 1. Berättelser om adoption

  Författare :Elizabeth Martinell Barfoed; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identitet; självkonstruktioner; diskurs; intervjustudie; Key words: Adoption; adoptee; story; narrative analysis; interview study; discourse; self construction; identity; media analysis; social constructionism Nyckelord: adoption; adopterad; berättelse; narrativ analys; narrativ; medieanalys; social konstruktionism;

  Sammanfattning : Abstract: Adoption Stories (Berättelser om adoption) This dissertation explores adoption stories in a Swedish context. The aim is two-fold: First, how adoption is presented by adopted adults; second, how adoption is constructed in the press. LÄS MER

 2. 2. Historieundervisning i mångkulturella klassrum på grundskolans högstadium : En analys av lärares narrationer utifrån deras tal om sin historieundervisning

  Författare :Kenneth Sandelin; Martin Stolare; Anders Forsell; Martin Kristiansson; Mikael Berg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; cultural heritage; content; focus group; multiculturalism; student influence; history teaching; classroom practice; praxis; majority adaptation; minority adaptation; the Western narrative; meta narrations; intercultural learning; choice of content; multiculturalism; interculturality; narrativ; kulturarv; innehåll; fokusgrupp; mångkultur; elevinflytande; historiedidaktik; klassrumsnära; praxis; majoritetsanpassning; minoritetsanpassning; västerländska berättelsen; metanarrationer; interkulterkulturellt lärande; innehållsval; mångkultur; interkulturalitet; History; Historia;

  Sammanfattning : Vilket innehåll kännetecknar historieundervisningen i klasser där samtliga eleverna har sin bakgrund i icke- europeiska länder? Hur ser innehållet ut i historieundervisningen i klasser där tvärtom alla eleverna har sin bakgrund i Sverige? Frågorna ledde fram till syftet för denna studie: att undersöka hur historielärare på grundskolans högstadium talar om innehållsval i mångkulturella klasser.Studiens datainsamlingsmetod utgörs av intervjuer, både individuella och fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Läsa, förstå, analysera : En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Författare :Maritha Johansson; Bengt-Göran Martinsson; Ann-Kari Sundberg; Anna Nordenstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER

 4. 4. "Dom som hade bra betyg behandlade dom som kungligheter, vi andra typ sket dom i" : En samtalsanalytiskt orienterad narrativ analys av IV-elevers berättelser

  Författare :Carina Vretlund; Päivi Juvonen; Beatriz Lindqvist; Jenny Magnusson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

  Författare :Emma Strollo; Diana Mulinari; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER