Sökning: "övergångar"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet övergångar.

 1. 1. Barns övergångar till och från förskoleklass : Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter

  Författare :Helena Ackesjö; Per Lindqvist; Eva Johansson; Frithiof Sahlström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Övergångar; förskola; förskoleklass; gränser; identitetskonstruktion; kontinuitet; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to gain knowledge of how the transitions to and from preschool class are described and understood by children. Previous research has indicated that transitions between different school forms can be seen as both problematic and threatening. LÄS MER

 2. 2. Lärande i arbetslivets övergångar

  Författare :Marie Gunnarsson; Magnus Söderström; Liselott Aarsand; Margareta Ekberg; Elsie Anderberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER

 3. 3. Möten i dialektalt gränsland : Dialektala övergångar genom Närke

  Författare :Björn Bihl; Claes Åneman; Lennart Elmevik; Anne-Marie Ivars; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dialectal transition; the Närke dialect; dropping of final t in endings; weakening of unstressed i a; syncope of suffix vowels; dialectal continua; isogloss; implicational scale; hiatus; vowel balance; phonological rule; topographical demographic ethnographical factors; dialektal övergång; närkingska; bortfall av finalt t i ändelser; försvagning av i a i svagton; synkope av ändelsevokal; dialektalt kontinuum; isogloss; implikationsskala; hiatus; vokalbalans; fonologisk regel; topografiska demografiska etnogeografiska faktorer; Svenska språket; Swedish; Scandinavian languages - general; topographical demographic ethnogeographical factors; Nordiska språk - allmänt; implicational scale; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Mellan erfarenhet och förväntan : Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER