Sökning: "Urban studies"

Visar resultat 1 - 5 av 905 avhandlingar innehållade orden Urban studies.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 2. 2. Designing with Urban Sound : Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment

  Författare :Nina Hällgren; Katja Grillner; Björn Hellström; Gunnar Sandin; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; urban sound design; urban sound planning; soundscape; urban planning; artistic research; architectural research; Architectue;

  Sammanfattning : The licentiate thesis Designing with Urban Sound explores the constitution and qualitative characteristics of urban sonic space from a design-oriented and practice-based perspective. The act of lifting forth and illuminating the interaction between architecture, the creation of sound and a sonic experience aims to examine and develop useful tools and methods for the representation, communication and analysis of the exterior sonic environment in complex architectural spaces. LÄS MER

 3. 3. Creative voices of the city : Articulating media, space and cultural identities by creative collectives in Southeast Asia

  Författare :Zaki Habibi; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; articulation; creativity; creative city; cultural identity; cultural memory; cultural resistance; media practice; space; visual method; artikulation; kreativitet; kreativ stad; kulturell identitet; kulturellt minne; kulturellt motstånd; medieutövning; visuell metod;

  Sammanfattning : This thesis investigates the lived cultures of the individuals within collectives who are part of creative cities in Southeast Asia. Such individuals and their creative collectives are all too often rendered silent and unnoticed within the official narratives of creative city branding. LÄS MER

 4. 4. Folkhemmets kyrka : Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Författare :Urban Claesson; Ruth Franzén; Reijo Heinonen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; state Church; public sphere; public opinion; Jürgen Habermas; nation-building; democracy; Swedish Folk Church; comparative analysis; Danish Folk Church; Swedish Social Democracy; Harald Hallén; ethical folk religion; Kingdom of God; democratisation of Church; Kyrkohistoria; Church studies; Kyrkovetenskap; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 5. 5. Patterning the Dutch Compact City

  Författare :David Chapman; Matthew Carmona; David Banister; Bartlett School of Planning University College London; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : A major challenge to town planners in Britain is to help fulfil current and future housing need in a sustainable manner and avoid excessive development land take.This thesis therefore establishes what future development models are currently under debate and undertakes extensive research into Governments preferred option the 'Compact City'. LÄS MER