Sökning: "Hembiträde"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Hembiträde.

 1. 1. Från tjänstehjon till hembiträde : en kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946 = [From household drudge to domestic servant] : ]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kerstin Moberg; Uppsala universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Emma Strollo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER