Sökning: "karriär"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet karriär.

 1. 1. Från medarbetare till chef : Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Författare :Sophie Linghag; Anna Wahl; Jan Löwstedt; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Vetenskap och karriär

  Författare :Thomas Kaiserfeld; KTH; []
  Nyckelord :history of technology; history of science; history of ideas; history of physics; history of professions; history; institutionalisation; prosopography; education; 2Oth-century.; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study concerns the conditions for research. Above allit deals with the professional and institutional situation ofphysicists in Sweden during the first half of the twentiethcentury. The starting point is the altered career opportunitiesfor physicists in industrialised society. LÄS MER

 3. 3. Kapital och karriär

  Författare :Lars Seldén; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informationssökning; forskare;

  Sammanfattning : As a doctoral dissertation in Library and Information Studies at Göteborg University in Sweden, this book has been published with the purpose of being defended at a public event. It deals with information seeking in the everyday life of research. Such an area of inquiry within Library and Information Studies is known as user studies. LÄS MER

 4. 4. Man hittar sin nisch : Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Författare :Karin Kullberg; Jan Petersson; Eva Fasth; Staffan Höjer; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER

 5. 5. Karriär och profession. : Om positioner, statushierarki och mobilitet inom socionomyrket

  Författare :Mikael Bengtsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Profession; yrke; professionalism; intraprofessionell; karriär; socialt arbete; socionom; differentiering; position; status; stratifiering; mobilitet; Profession; occupation; professionalism; intraprofessional; career; social work; differentiation; position; status; stratification; mobility;

  Sammanfattning : Societal reforms and development within the Swedish public sector have reframed the prerequisites for social workers, and other professions, and changed the area of work practice. I have used the career concept in order to investigate professional change because it provides a conceptual lens to illuminate stability and change and it captures both external and internal professional processes. LÄS MER