Sökning: "genusperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet genusperspektiv.

 1. 1. Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 2. 2. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Annika Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; video recording; toddlers; sex; preschool; nursery; interaction; gender construction; gender; Day care centre; equality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; förskolan; genus; interaktionsmönster; genusperspektiv; kön; interaktion; samspel; skolpersonal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I studier rörande de yngsta barnen saknas ofta genusperspektiv. Ett syfte med studien var därför att undersöka interaktionen mellan barnen (1-3 år gamla) och förskolepersonalen på småbarnsavdelningarna vid tre förskolor i ett genus- och kontextuellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Kvinna i byggbranschen civilingenjörers erfarenheter ur genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annicka Cettner; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a gender analysis based on women's experiences of working as engineers in the construction industry. It focuses on the women's working conditions, and their possibilities to make a career in construction. The question is why many women engineers choose to leave construction after an expensive education. LÄS MER

 4. 4. Genusgörande och läkarblivande attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Andersson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 5. 5. Imitation och omtolkning Entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jaana Kurvinen; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Entrepreneurship; Gender; Identification; Social Construction;

  Sammanfattning : This study deals with the issue of entrepreneurship and gender. A central part is to understand how entrepreneurial opportunities and identities are constructed and linked to each other. The aim is to increase our understanding about entrepreneurial processes, identification and role creation. LÄS MER