Sökning: "Lena Fritzén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Fritzén.

  1. 1. Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

    Detta är en avhandling från Lund University Press

    Författare :Lena Fritzén; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical action; pedagogical practice; communicative action; strategic action; didactics; primary and secondary school; teacher training; special homes for juveniles; dialectics; curriculum theory; Pedagogy and didactics; critical ethnography; Pedagogik; didaktik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Villkoren för utbildning och undervisning förändras i väsentliga avseenden i takt med samhällets tilltagande komplexitet. Det är många gånger svårt för både lärare och elever att veta hur man på bästa sätt ska orientera sitt pedagogiska handlande. LÄS MER