Sökning: "Lena Fritzén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Fritzén.

  1. 1. Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

    Detta är en avhandling från Lund University Press

    Författare :Lena Fritzén; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical action; pedagogical practice; communicative action; strategic action; didactics; primary and secondary school; teacher training; special homes for juveniles; dialectics; curriculum theory; Pedagogy and didactics; critical ethnography; Pedagogik; didaktik;

    Sammanfattning : Pedagogical practice is, in several important considerations, contradictory in character. In this dissertation attenention is drawn towards the field of tension that prevails between pedagogical action, which can be descibed in terms of strategic processes and communicative pedagogical action. LÄS MER