Sökning: "Förkroppsligande"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Förkroppsligande.

 1. 1. Fleshing out the self : Reimagining intersexed and trans embodied lives through (auto)biographical accounts of the past

  Författare :Marie-Louise Holm; Margrit Shildrick; Jens Rydström; Ailbhe Smyth; Ellen Feder; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; intersex; trans; autobiography; history; embodiment; selfhood; archives; Denmark; medico-legal contexts; psychiatry; rearticulation; liveability; lived experience; ethics; queer theory; postmodern; dialogical narrative analysis; micro-genealogical analysis; Danish Ministry of Justice; Danish Medico-Legal Council; intersex; trans; självbiografi; historia; förkroppsligande; subjektivitet; arkiv; Danmark; medicinsk-etiska sammanhang; psykiatri; omartikulation; levbarhet; livshistorier; etik; queerteori; postmodern; dialogisk berättande analys; mikrogenealogisk analys; Danska justitiedepartementet; Danska Medicinsk-etiska rådet;

  Sammanfattning : This thesis explores how current ways of imagining possibilities for intersexed and trans embodied lives within medical contexts might be informed by and reimagined through the historical lived experiences of intersexed and trans individuals as they have been articulated in autobiographical accounts.Postmodern, queer, intersex, and trans researchers and activists have criticised existing standards of intersex and trans healthcare for limiting the possibilities for diverse embodied lives by articulating certain forms of embodiment and selfhood as more likely to enable a liveable life than others. LÄS MER

 2. 2. Breathing Matters : Feminist Intersectional Politics of Vulnerability

  Författare :Magdalena Górska; Cecilia Åsberg; Nina Lykke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breath; breathing; intersectionality; vulnerability; social and environmental justice; black lung; phone sex work; anxieties; panic attacks; matterwork; embodiment; affect; agential realism; posthumanities; postconstructionism; new materialism; environmental humanities; cultural studies; feminism; gender; Andning; intersektionalitet; sårbarhet; social rättvisa och klimaträttvisa; pneumokonios; telefonsex; postkonstruktionism; ångest; panikattacker; materiaarbete; förkroppsligande; affekt; agentiell realism; posthumanism; nymaterialism; miljöhumanism; kulturstudier; feminism; genus;

  Sammanfattning : Breathing is not a common subject in feminist studies. Breathing Matters introduces this phenomenon as a forceful potentiality for feminist intersectional theories, politics, and social and environmental justice. LÄS MER

 3. 3. Different Voices - Different Stories : Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  Författare :Eleonor Antelius; Lars-Christer Hydén; Marja-Liisa Honkasalo; Andrew Sparkes; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. LÄS MER

 4. 4. Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action)

  Författare :Malin Arnell; Anna Koch; Hanna Hallgren; Teresa Maria Diaz Nerio; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; duration space-time-language matter ; knowledge production tacit; embodied; experiential ; performance art body art; live art; happenings ; choreography diffractive methods and techniques ; performativity human and non-human agentiality ; embodiment vulnerability; intimacy; force; power ; participation mutual co-constitutiveness ; invitation contractual engagement and accountability ; environment void; fullness ; embodied affinities human and more-than-human ; orientation; posthumanities; agential realism; feminism; artistic research; expositional strategies; enactment re-enactments ; live dissertation through live act ion s ; documentation affective; embodied ; Hannah Arendt; Karen Barad; Gina Pane; YES! Association Föreningen JA!; Duration; Koreografi; Kunskapsproduktion; Performativ konst; Förkroppsligande; Delaktighet; Invitation; Konstnärlig forskning...; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts; duration space-time-language matter ; knowledge production tacit; embodied; experiential ; performance art body art; live art; happenings ; embodiment vulnerability; intimacy; force; power ; environment void; fullness ; documentation affective; embodied ;

  Sammanfattning : If we are being-of-the-world, how can we ever avoid participation? From this question Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_ action) unfolds. It invites to engage in an ongoing continuum of entanglements, where the moment of connection is unavoidable. LÄS MER

 5. 5. Människoliknande teknik och det möjligt mänskliga : En etnologisk studie av relationer mellan människor och teknik

  Författare :Johan Hallqvist; Bo Nilsson; Katarzyna Wolanik Boström; Jenny Gunnarsson Payne; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; humanisation; human-likeness; digital health technology; avatar; robot; science fiction; embodiment; patient; health care; professionalism; medical humanities; gender; Real Humans; förmänskligande; människolikhet; digital hälsoteknik; avatar; robot; science fiction; förkroppsligande; patient; hälso- och sjukvård; professionalism; medicinsk humaniora; genus; Äkta människor; Ethnology; etnologi; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : Denna avhandling knyter an till den klassiska kulturvetenskapliga frågan om hur vi förstår vad det innebär att vara människa. Specifikt undersöks hur människor i samtiden aktivt utforskar och förhåller sig till den ökande kontaktytan i vardagsliv och arbetsliv mellan människor och människoliknande teknik, dvs. LÄS MER