Sökning: "Begreppsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Begreppsanalys.

 1. 1. Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende

  Författare :Patrice Anderberg; Anna- Lena Berglund; Lillemor Lindwall; Anne- Cathrine Mattiasson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bevarad värdighet; Äldre person; Äldreboende; Vårdkvalitet; Begreppsanalys; Fenomenologisk analys; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer kommer i framtiden att öka och behovet av en god och värdig vård blir en utmaning inom den kommunala äldreomsorgen. I samband med att vård utvärderas relateras det ofta till bevarad eller kränkt värdighet. LÄS MER

 2. 2. Characterising Needs in Health Care Priority Setting

  Författare :Erik Gustavsson; Lars Sandman; Ingemar Nordin; Niklas Juth; Greg Bognar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Comorbidity; conceptual analysis; health care; health care needs; interpersonal aggregation; intrapersonal aggregation; multimorbidity; needs; prioritarianism; priority setting; priority to the worse off; rationing; reflective equilibrium; severity; shared decision-making; sufficiency principles; the principle of need; Aggregering; begreppsanalys; behov; behovsprincipen; delat beslutsfattande; hälso- och sjukvård; prioritanism; prioriteringar; reflektivt ekvilibrium; resursfördelning; samsjuklighet; sufficientism; svårighetsgrad; vårdbehov;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is needs in the context of health care priority setting. The notion of needs has a strong standing in health care policy; however, how the idea should be understood more specifically and how it should guide decisions about priority setting remain contentious issues. LÄS MER

 3. 3. Glädje i vårdandets värld

  Författare :Ginger Selander; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; joy; light; love; caring science; history of ideas; conceptual analysis; hermeneutics; glädje; ljus; kärlek; vårdvetenskap; idéhistoria; begreppsanalys; hermeneutik; Hälsa och välfärd; Health and Welfare;

  Sammanfattning : Föreliggande vårdvetenskapliga studie har som syfte att avtäcka och synliggöra glädjesom idé i vårdandets värld. Glädje sammanbinds med vårdandet genom kärleken somden tongivande kraften hos glädje. Vårdandets sak har genom historien alltid varit attlindra lidande och att tjäna liv och hälsa i en anda av kärlek och barmhärtighet. LÄS MER

 4. 4. Världens opålitlighet : Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

  Författare :Ingalill Stefansson; Henry Cöster; Kennert Orlenius; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the work of understanding one’s life; mutuality; interdependence; special school särskola ; special school for adults särvux ; border situations; the courage to be; the ethical demand; spontaneous and revolving life expressions; situation ethics; social care; following and leading ap-proaches; pupils with intellectual challenges; Educational work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. LÄS MER

 5. 5. Särlingskap och konstnärsmyt. En text- och begreppsanalys inom den moderna konst- och kunskapsteorin

  Författare :Per Dahlström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER