Sökning: "Begreppsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Begreppsanalys.

 1. 1. Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Patrice Anderberg; Anna- Lena Berglund; Lillemor Lindwall; Anne- Cathrine Mattiasson; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bevarad värdighet; Äldre person; Äldreboende; Vårdkvalitet; Begreppsanalys; Fenomenologisk analys; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer kommer i framtiden att öka och behovet av en god och värdig vård blir en utmaning inom den kommunala äldreomsorgen. I samband med att vård utvärderas relateras det ofta till bevarad eller kränkt värdighet. LÄS MER

 2. 2. Characterising Needs in Health Care Priority Setting

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Gustavsson; Lars Sandman; Ingemar Nordin; Niklas Juth; Greg Bognar; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Comorbidity; conceptual analysis; health care; health care needs; interpersonal aggregation; intrapersonal aggregation; multimorbidity; needs; prioritarianism; priority setting; priority to the worse off; rationing; reflective equilibrium; severity; shared decision-making; sufficiency principles; the principle of need; Aggregering; begreppsanalys; behov; behovsprincipen; delat beslutsfattande; hälso- och sjukvård; prioritanism; prioriteringar; reflektivt ekvilibrium; resursfördelning; samsjuklighet; sufficientism; svårighetsgrad; vårdbehov;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is needs in the context of health care priority setting. The notion of needs has a strong standing in health care policy; however, how the idea should be understood more specifically and how it should guide decisions about priority setting remain contentious issues. LÄS MER

 3. 3. Glädje i vårdandets värld

  Detta är en avhandling från Åbo Akademis Förlag

  Författare :Ginger Selander; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; joy; light; love; caring science; history of ideas; conceptual analysis; hermeneutics; glädje; ljus; kärlek; vårdvetenskap; idéhistoria; begreppsanalys; hermeneutik; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Föreliggande vårdvetenskapliga studie har som syfte att avtäcka och synliggöra glädjesom idé i vårdandets värld. Glädje sammanbinds med vårdandet genom kärleken somden tongivande kraften hos glädje. Vårdandets sak har genom historien alltid varit attlindra lidande och att tjäna liv och hälsa i en anda av kärlek och barmhärtighet. LÄS MER

 4. 4. Världens opålitlighet Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ingalill Stefansson; Henry Cöster; Kennert Orlenius; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the work of understanding one’s life; mutuality; interdependence; special school särskola ; special school for adults särvux ; border situations; the courage to be; the ethical demand; spontaneous and revolving life expressions; situation ethics; social care; following and leading ap-proaches; pupils with intellectual challenges; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. LÄS MER

 5. 5. Särlingskap och konstnärsmyt. En text- och begreppsanalys inom den moderna konst- och kunskapsteorin

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Per Dahlström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER