Sökning: "queerteori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet queerteori.

 1. 1. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Författare :Hanna Hallgren; Nina Lykke; Kerstin Munck; Ingebjørg Seip; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; Gender studies; Genus; Lesbisk Fron;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Självets garderobiär : Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi

  Författare :Martin Berg; Johanna Esseveld; Margareta Lindholm; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; symbolic interactionism; body; clothing; Internet; dress; virtual communities; social psychology; Queer theory; Judith Butler; George H. Mead; self; gender; sexuality; transvestism; subjectivity; sociologi; cross-dressing; sociology; kropp; symbolisk interaktionism; kläder; internet; virtuella gemenskaper; socialpsykologi; queerteori; själv; genus; sexualitet; subjektivitet; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In her widely quoted and criticised Gender Trouble, Judith Butler elaborates the idea that gender needs to be understood as performative – a certain kind of “doing” within the regulative realm of a hegemonic heterosexuality that is assumed to govern intelligible bodily configurations. Drawing mainly on psychoanalytical and Foucaultian arguments, Butler dwells upon questions concerning power and subjectivity and argues that bodies, in order to gain an intelligible subjectivity, need to assume a certain relationship between sex, gender and desire. LÄS MER

 3. 3. Blandade känslor : bisexuella kvinnors praktik & politik

  Författare :Malena Gustavson; Nina Lykke; Lena Martinsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bisexuality; drag king; lesbian; heterosexuality; queer theory; gender sex; feminism; subject positions; relationships; non-monogamy; materiality of the body; performance; Bisexualitet; dragking; lesbisk; heterosexualitet; queerteori; genus kön; feminism; subjektspositioner; relationer; icke-monogami; kroppens materialitet; performance; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker bisexuella kvinnors praktiker i de maktrelationer som reglerar föreställningar om kön/genus, kroppar och sexualitet. Det är den första fördjupade studien om bisexuella liv i Sverige och fyller ett glapp inom kritisk queerforskning och feministiska studier. LÄS MER

 4. 4. Fleshing out the self : Reimagining intersexed and trans embodied lives through (auto)biographical accounts of the past

  Författare :Marie-Louise Holm; Margrit Shildrick; Jens Rydström; Ailbhe Smyth; Ellen Feder; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; intersex; trans; autobiography; history; embodiment; selfhood; archives; Denmark; medico-legal contexts; psychiatry; rearticulation; liveability; lived experience; ethics; queer theory; postmodern; dialogical narrative analysis; micro-genealogical analysis; Danish Ministry of Justice; Danish Medico-Legal Council; intersex; trans; självbiografi; historia; förkroppsligande; subjektivitet; arkiv; Danmark; medicinsk-etiska sammanhang; psykiatri; omartikulation; levbarhet; livshistorier; etik; queerteori; postmodern; dialogisk berättande analys; mikrogenealogisk analys; Danska justitiedepartementet; Danska Medicinsk-etiska rådet;

  Sammanfattning : This thesis explores how current ways of imagining possibilities for intersexed and trans embodied lives within medical contexts might be informed by and reimagined through the historical lived experiences of intersexed and trans individuals as they have been articulated in autobiographical accounts.Postmodern, queer, intersex, and trans researchers and activists have criticised existing standards of intersex and trans healthcare for limiting the possibilities for diverse embodied lives by articulating certain forms of embodiment and selfhood as more likely to enable a liveable life than others. LÄS MER

 5. 5. Grrlziner : Populärfeminism, identitet och strategier

  Författare :Martina Ladendorf; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feminism; Tredje vågen-feminism; Damtidningar; Unga kvinnor; Internet; Queerteori; Medieforskning; Webzine; Subjektivitet identitet; grrlzine; Cyberkulturforskning; Cultural studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka genren grrlziner på Internet, tidningar av och för unga kvinnor som anknyter till samtida feministiska strömningar. Studien har ett flertal teoretiska och metodologiska perspektiv. LÄS MER