Sökning: "hälso- och sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 120 avhandlingar innehållade orden hälso- och sjukvård.

 1. 1. Towards Increased Use of Discrete-Event Simulation for Hospital Resource Planning

  Författare :Krisjanis Steins; Jan Lundgren; Fredrik Persson; Sten Walther; Sally Brailsford; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Health care systems in many countries are experiencing a growing demand while their resources remain limited. The discrepancy between demand and capacity creates many problems – long waiting times for treatment, overcrowding in hospital wards, high workload, etc. LÄS MER

 2. 2. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Författare :Johan Berlin; Anders Söderholm; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; Business studies; Företagsekonomi; Public sector research; Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Disease surveillance systems

  Författare :Baki Cakici; Magnus Boman; Stefan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; disease surveillance; syndromic surveillance; outbreak detection; health informatics; computer science; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Epidemiology; Epidemiologi; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Recent advances in information and communication technologies have made the development and operation of complex disease surveillance systems technically feasible, and many systems have been proposed to interpret diverse data sources for health-related signals. Implementing these systems for daily use and efficiently interpreting their output, however, remains a technical challenge. LÄS MER

 4. 4. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård : hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Författare :Helene Johansson; Lars Weinehall; Maria Emmelin; Lena Lundström; Charlie Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; Public health science; Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER

 5. 5. Scalability and Semantic Sustainability in Electronic Health Record Systems

  Författare :Erik Sundvall; Håkan Örman; Magnus Borga; Hans Åhlfeldt; Dipak Kalra; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : This work is a small contribution to the greater goal of making software systems used in healthcare more useful and sustainable. To come closer to that goal, health record data will need to be more computable and easier to exchange between systems. LÄS MER