Sökning: "postconstructionism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet postconstructionism.

  1. 1. Breathing Matters Feminist Intersectional Politics of Vulnerability

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Magdalena Górska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breath; breathing; intersectionality; vulnerability; social and environmental justice; black lung; phone sex work; anxieties; panic attacks; matterwork; embodiment; affect; agential realism; posthumanities; postconstructionism; new materialism; environmental humanities; cultural studies; feminism; gender; Andning; intersektionalitet; sårbarhet; social rättvisa och klimaträttvisa; pneumokonios; telefonsex; postkonstruktionism; ångest; panikattacker; materiaarbete; förkroppsligande; affekt; agentiell realism; posthumanism; nymaterialism; miljöhumanism; kulturstudier; feminism; genus;

    Sammanfattning : Breathing is not a common subject in feminist studies. Breathing Matters introduces this phenomenon as a forceful potentiality for feminist intersectional theories, politics, and social and environmental justice. LÄS MER