Sökning: "Cecilia Åsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Cecilia Åsberg.

 1. 1. Genetiska föreställningar : Mellan genus och gener i populär/vetenskapens visuella kulturer

  Författare :Cecilia Åsberg; Nina Lykke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular science; visual culture; edutainment; the new genetics; genes; genres; gender; ethnicity; sexuality; the genetic imaginary; feminist cultural studies; science as culture; performativity; science and literature studies; naturvetenskap; genetik; massmedia; genus; reproduktion; etnicitet; populärvetenskap; humangenetik; genusaspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study investigates how representations of genes and genetics have given rise to new kinds of cultural imageries created and reflected in popular science media. The concept of popular/science is used here in order to circumvent the traditional diffusion model of science communication, and to focus instead on how popular science media taps into scientific discourse just as scientific representations draw on popular imagery. LÄS MER

 2. 2. On Men and Cars : An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations

  Författare :Dag Balkmar; Jeff Hearn; Cecilia Åsberg; Victoria Robinson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; technology; cars; risk; danger; emotions; car modification; Genus; maskulinitet; teknik; bilar; risk; fara; emotioner; bilstyling; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : It is well known that young men constitute a high-risk group in terms of accidents involving both themselves and others. But comparatively little is known about the roles of gender, masculinity and automobility in reproducing or subverting such particularly risky performances of identity. LÄS MER

 3. 3. (O)ändligt vatten : En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

  Författare :Teresa Elkin Postila; Anna Palmer; Linnea Bodén; Cecilia Åsberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; posthumanist intervention study; early childhood education; multidisciplinarity; connoisseurs; storytelling; environmental issues; water; posthumanistisk interventionsstudie; förskoledidaktik; kännare; mångdisciplinäritet; berättande; miljöfrågor; vatten; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen i förskoledidaktik är att tillsammans med förskolebarn på olika sätt utforska aktören vatten för att därigenom undersöka former och metoder för engagemang och medverkan i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor. Mer specifikt är syftet att i ett praktiskt utforskande med förskolebarn och vatten – som aktör och mer-än-mänsklig samarbetspartner – undersöka hur eller med vilka metoder det är möjligt att producera ett engagemang, i vilket förskolebarnet är både kännare och kännande, i vår samtids centrala miljöfrågor. LÄS MER

 4. 4. Breathing Matters : Feminist Intersectional Politics of Vulnerability

  Författare :Magdalena Górska; Cecilia Åsberg; Nina Lykke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breath; breathing; intersectionality; vulnerability; social and environmental justice; black lung; phone sex work; anxieties; panic attacks; matterwork; embodiment; affect; agential realism; posthumanities; postconstructionism; new materialism; environmental humanities; cultural studies; feminism; gender; Andning; intersektionalitet; sårbarhet; social rättvisa och klimaträttvisa; pneumokonios; telefonsex; postkonstruktionism; ångest; panikattacker; materiaarbete; förkroppsligande; affekt; agentiell realism; posthumanism; nymaterialism; miljöhumanism; kulturstudier; feminism; genus;

  Sammanfattning : Breathing is not a common subject in feminist studies. Breathing Matters introduces this phenomenon as a forceful potentiality for feminist intersectional theories, politics, and social and environmental justice. LÄS MER

 5. 5. Barn, linjaler och andra aktörer : Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i förskola/skola

  Författare :Karin Hultman; Hillevi Lenz Taguchi; Cecilia Åsberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; subjectivity; nonhuman materiality; posthumanism; actor-network theory; posthuman performativity; pedagogical practices; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the interaction between nonhuman materiality and the construction of subjectivity in pedagogical practices. The starting point is that children are constantly engaged in significant relations, not only to other humans but also to nonhuman matter, and that nonhuman materiality such as pedagogical material, toys and furniture partake and play an important role in the construction of children’s subjectivities. LÄS MER