Sökning: "disability"

Visar resultat 1 - 5 av 1121 avhandlingar innehållade ordet disability.

 1. 1. Creative Disability Classification Systems : The case of Greece, 1990-2015

  Författare :Antonia Pavli; Vasilis Galis; Berth Danermark; Myriam Winance; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; classification system; statistics; medicalization; disability movement; disability fraud; corporatism; economic crisis; STS; disability theory; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : Disability classification systems belong to the core of states’ social/disability policies through which persons with disabilities are classified as eligible or ineligible for having access to disability allowances. The study of disability classification systems has stimulated the interest of several scholars from the broader area of disability studies. LÄS MER

 2. 2. Att åldras med funktionshinder : Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar

  Författare :Annika Taghizadeh Larsson; Eva Jeppsson-Grassman; Rafael Lindqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Disability; impairment; functioning; age; ageing; age norms; subjective age; life course; pensioner; time; biographical disruption; Funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionstillstånd; ålder; åldrande; åldersnormer; upplevd ålder; livslopp; pensionär; tid; biografiskt brott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ålderns och åldrandets betydelser för människor som under lång tid har levt med fysiska funktionsnedsättningar har hittills fått begränsad uppmärksamhet såväl i forskning som i andra sammanhang. Samtidigt pekar såväl åldersgränser i det offentliga stödsystemet som tidigare forskning mot att ålder och åldrande kan få speciella innebörder för människor som lever med funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Disability and gender : Autonomy as an indication of adulthood

  Författare :Karin Barron; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Autonomy; disability; gender; youth; adulthood; adult identity; normality; ethics; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation was initially to examine the relationship between a continuedrequirement of practical assistance in adult life and autonomy. As the work has proceeded, thefocus has come to increasingly be on identifying social obstacles to autonomy, particularly fordisabled young women. LÄS MER

 4. 4. Funktionshinder, samtal och självbestämmande : En studie av brukarcentrerade möten

  Författare :Kristina Karlsson; Lars-Christer Hydén; Claes Nilholm; Johans Sandvin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; Person-centred planning; Self-determination; Paternalism; Citizenship; Democracy; Discourse analysis; Funktionshinder; Brukarcentrering; Självbestämmande; Paternalism; Medborgarskap; Demokrati; Diskursanalys; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ur ett medborgarskaps- och kommunikativt perspektiv undersöka och problematisera funktionshindrade ”brukares” självbestämmande i samtal som förs under s.k. brukarcentrerade teammöten organiserade av en vuxen- respektive en barn- och ungdomshabilitering. LÄS MER

 5. 5. Definitions of Disability in Social Sciences : Methodological Perspectives

  Författare :Lars Grönvik; Mårten Söder; Jan Tøssebro; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sociology; disability; concept analysis; methodology; definitions; disability research; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation examines how disability researchers define disability. It is based on four studies. The first describes different definitions of disability in disability research. The second study is a conceptual analysis of the use of disability in a sample of disability research classics. LÄS MER