Sökning: "Stockholms konstnärliga högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Stockholms konstnärliga högskola.

 1. 1. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER

 2. 2. Textens transfigurationer

  Författare :Jonas Forssell; Karin Helander; Anders Wiklund; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Libretto; Opera; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker; ”think aloud”-studies; hermeneutics; artistic research; script; opera; musical dramaturgy; libretto; translation; composing; screen writing;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the opera text enlightened from four different perspectives: the translator, the librettist, the composer and finally the singer, based on the author’s thirty years of professsional practice, in the spirit of Donald A. Schön’s study from 1983: The Reflective Practitioner; How professionals think in action. LÄS MER

 3. 3. Monsters I Love : On Multivocal Arts

  Författare :Alex Nowitz; Rolf Hughes; Sten Sandell; Åse Tone; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music; acousmatic and disembodied voice; æsthetics of uncertainty and in-between; composer-performer; contemporary vocal performance art; custom musical instrument DIY ; digital musical instrument DMI ; electronic and electroacoustic music; expanding the field of vocal performance art; extended vocal techniques; extending the voice; gesture-controlled live electronics; improvisation and real-time composition; inclusive vocal performance practises; interactive sound and music; multidirectional listening; multivocality; multivocal voice; new vocality; sampling practises for vocal and musical improvisation; schizophonic practices; sensor-based and computer-based technology; singer-composer; sound art; sound technology; STEIM; strophonion; vocal materiality and liminality; vocal personas; vocal sound dance; wireless technology; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : Proposing a ‘multivocal practice’ in the vocal arts, this exposition (documented artistic research project) embodies an inclusive approach to four core categories for the contemporary performance voice: the singing, speaking, extended and disembodied voice. The culmination of a four-year PhD project in the Performative and mediated practices, with specializations in choreography/film and media/opera /performing arts, it documents artistic research sub-projects through the presentation of multimedia material, interweaving performance recordings with reflection and informative threads. LÄS MER

 4. 4. Levandegörandets poetik : På spaning efter musikdramat Gränsland och transformationen av dramat via text, vokalt och instrumentalt agerande

  Författare :Kerstin Perski; Kristina Hagström-Ståhl; Bengt Bok; Sten Sandell; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; opera; libretto; music and text; dramaturgy; music drama; cross-border methods; collaborative processes; reciprocal processes; sketches; phenomenological method; intentionality; common intentionality; emotional figured bass; the terrain map; physical poetry; vocal acting; instrumental acting; synergy; synesthetic connections; the transformation navigator; the third image; emotional gesticulation; emotional enrichment; I–Thou; I–It; opera; libretto; text; dramaturgi; musikdramatik; transformation; gränsöverskridande metoder; kollaborativa processer; reciproka processer; skisser; fenomenologisk metod; intentionalitet; gemensam intentionalitet; känslomässig generalbas; terrängkartan; fysikalisk poesi; vokalt agerande; instrumentalt agerande; synergi; synestetiska samband; transformationsvägvisare; den tredje bilden; emotionell gestikulation; emotionell anrikning; Jag–Du; Jag–Det; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : From the librettist’s perspective, the traditional working methods which tend to dominate in the creation of new music drama, often result in a situation where the initial intentions are lost along the way. How can we get away from a rigid methodology, where the different professionals involved in the creation of new music drama have to succumb to a procedure which can be likened to a whispering game? A procedure, where the dramatic content, rather than undergoing an emotional enrichment in its transformation into music, often loses the crucial connections to the initial intentions. LÄS MER

 5. 5. Extending Opera - Artist-led Explorations in Operatic Practice through Interactivity and Electronics

  Författare :Carl Unander-Scharin; Kristina Höök; Wendy Mackay; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Medieteknik; Opera; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts; Media Technology; Medieteknik;

  Sammanfattning : How can we re-empower opera singers, extending their control over accompaniment and vocal expressivity? To answer this question, I have opened a novel design space, Extending Opera, consisting of interactive artist–operated tools to be used on-stage. The research has its methodological groundings in Research through Design (RtD) and Research through the Arts (RttA). LÄS MER