Hit med pengarna! : Sparandets genealogi och den finansiella övertalningens vetandekonst

Detta är en avhandling från Carlssons Bokförlag

Sammanfattning: Idag pågår i hela västvärlden försök att finansiellt utbilda allmänheten. Vi möts överallt av finansiell reklam. I de nya budskapen om bra finansiellt beteende finns en ny slags moralism – det är tesen i denna avhandlings kritiska genealogi över penningsparandets påbjudna sanningar, moral och känsloliv under två århundraden. Vilka är de nya sanningarna? Men framför allt: Vilka är det rätta känslorna för den enskilde att idag odla i förhållande till det finansiella systemet? Maktutövande övertalning-undervisning i privatekonomiska frågor inriktas på det mottagande subjektets känsloliv. Avhandlingens styrande fråga är: Hur känns mötet med dagens finansiella reklam och folkbildningsförsök? Frågan överskrider analyser av maktutövning i och med språket som, i Michel Foucaults efterföljd, inriktas på tänkande och rationalitet.Ett kvantifierande system grundas i känsla som ytterst styr dess tolkningssystem: systemets subjektiveringssida. Ett generiskt subjekt är tolkningssystemets optimerande ledare. Vår relation till det präglas av ett tillkortakommande. Avhandlingen talar ofta ur detta imaginära subjekts mun, i inkännande tolkning av ”jag” i nutida reklam och folkbildningstexter.I det nya talet om hushållsekonomi framhålls finansiell stoicism som ett ideal. Det finansiella systemet är inte amoraliskt. Det är ett centralt moraliskt system i våra samhällen. Pengar är samhällets viktigaste organisationsmedel, hierarkiseringsmedel och uppfostringsmedel. I avhandlingen framträder till slut utropet, kravet och rådet ”Hit med pengarna!” som det undersökta tolkningssystemets kärnutsaga.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.