Sökning: "meaning in life"

Visar resultat 1 - 5 av 620 avhandlingar innehållade orden meaning in life.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER

 2. 2. Delamination in APS applied thermal barrier coatings : life modelling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Magnus Jinnestrand; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Thermal barrier coatings, TBCs, are used in gas turbines as a thermal shield resulting in lower temperature in coated components. The decrease of temperature allows higher gas temperatures in the turbine, which increase the efficiency. LÄS MER

 3. 3. Patients' quality of life : Living with incurable cancer in palliative homecare

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Christina Melin-Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Advanced cancer; Assessment of quality of life a the end of life; AQEL; existential; hospital based palliative care; mixed methods; neoplasm; nursing; palliative care; quality of life; social life; support.;

  Sammanfattning : My clinical experience is that living in incurable cancer at the end of life is complex to patients and their families. Patients seem to have a rather good quality of life (QoL) but problems related to the progression of the illness constantly challenges and changes QoL. LÄS MER

 4. 4. Sammanhangets mening : En empirisk studie av livsåskådningar i föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Westerlund; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; view of life; life-philosophy; world-view; context; meaning in life; genetics; gene technology; childlessness; in-vitro-fertilisation; adoption; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the meaning of contexts for views of life. The first aim of the investigation is to describe the existential meaningful content of views of life in perceptions of gene technology and in narratives about childlessness, assisted conception and adoption, as they are articulated in two separate sets of interviews. LÄS MER

 5. 5. In search of meaning in opera : an opera singer's approach to the dialectics of words, music & myth in opera from Monteverdi to Verdi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Gunnel Bergström; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; myth; tension between words and music; hermeneutics; vocal action; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to show that the opera singer's art is to transmit word and music into vocal action. It is assumed that opera, like all the arts, communicates myth. Of the stage arts opera is unique in that it expresses mythic metaphors through a combination of words and music. LÄS MER