Sökning: "meaning in life"

Visar resultat 1 - 5 av 720 avhandlingar innehållade orden meaning in life.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER

 2. 2. Delamination in APS applied thermal barrier coatings : life modelling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Magnus Jinnestrand; Esteban Busso; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Thermal barrier coatings, TBCs, are used in gas turbines as a thermal shield resulting in lower temperature in coated components. The decrease of temperature allows higher gas temperatures in the turbine, which increase the efficiency. LÄS MER

 3. 3. Patients' quality of life : Living with incurable cancer in palliative homecare

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Christina Melin-Johansson; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Advanced cancer; Assessment of quality of life a the end of life; AQEL; existential; hospital based palliative care; mixed methods; neoplasm; nursing; palliative care; quality of life; social life; support.;

  Sammanfattning : My clinical experience is that living in incurable cancer at the end of life is complex to patients and their families. Patients seem to have a rather good quality of life (QoL) but problems related to the progression of the illness constantly challenges and changes QoL. LÄS MER

 4. 4. Sammanhangets mening : En empirisk studie av livsåskådningar i föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Westerlund; Carl Reinhold Bråkenhielm; Susanne Lundin; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; view of life; life-philosophy; world-view; context; meaning in life; genetics; gene technology; childlessness; in-vitro-fertilisation; adoption; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the meaning of contexts for views of life. The first aim of the investigation is to describe the existential meaningful content of views of life in perceptions of gene technology and in narratives about childlessness, assisted conception and adoption, as they are articulated in two separate sets of interviews. LÄS MER

 5. 5. The Sociality of Gaming A mixed methods approach to understanding digital gaming as a social leisure activity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lina Eklund; Karin Bergmark; Lars Udehn; Mia Consalvo; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital games; video games; computer games; online gaming; gender; sociality; social relationships; social interaction; everyday life; MMO; World of Warcraft; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is an exploration of the practice of social digital gaming, using a mixed methods approach with complementary data and analytical methods. The main themes are the prevalence and meaning of gamers’ experiences of social gaming and the underlying structures limiting or assisting social gaming, both material and social. LÄS MER