Sökning: "etnografiska metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden etnografiska metoder.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER

 2. 2. Att navigera på en lokal skolmarknad:en studie av valfrihetens geografi i tre skolor

  Författare :Anna Ambrose; Nihad Bunar; Katarina Gustafson; Daniel Sundberg; Department of Child and Youth Studies Faculty of Social Sciences Stockholm University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; geography of school choice; place and space; school choice strategies; marketisation; rumours; school habitus; hot and cold knowledge; skolvalfrihetens geografi; plats och rum; strategier för skolval; marknadisering; skol habitus; rykten; skolmarknad; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores and analyses how school choices are made and perceived in an urban local school market. The thesis uses concepts from the French sociologist Pierre Bourdieu and theories working with the concept of place and space. LÄS MER

 3. 3. Att navigera på en skolmarknad : en studie av valfrihetens geografi i tre skolor

  Författare :Anna Ambrose; Nihad Bunar; Katarina Gustafson; Daniel Sundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; geography of school choice; place and space; school choice strategies; marketisation; rumours; school habitus; hot and cold knowledge.; skolvalfrihetens geografi; plats och rum; strategier för skolval; marknadisering; skol habitus; rykten; skolmarknad; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur skolvalfriheten som policy, det vill säga uppfattad möjlighet och hot tar sig i uttryck i vardaglig praktik. Aspekter av diskurser, praktiker analyseras i avhandlingen utifrån olika aktörers handlingshorisonter. LÄS MER

 4. 4. Förhöjd vardaglighet : Unga på landsbygden gör vardag

  Författare :Christel Avendal; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; young; doing; everyday life; heightened everydayness; rural; space; place; Sweden; social work; Children; young; doing; everyday life; heightened everydayness; rural; space; place; Sweden; social work;

  Sammanfattning : Today, the terms ‘young people’ and ‘rural Sweden’ are automatically associated with problems. Young people are associated with various worrying issues, such as mental illness, stress, pressure at school, or internet risk. Being young and living in a rural community is often regarded as especially problematic. LÄS MER

 5. 5. The Last Urban Frontier : Commodification of Public Space and the Right to the City in Insurgent Hong Kong

  Författare :Elton Chan; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public space; commodification; protest; right to the city; Hong Kong;

  Sammanfattning : This thesis explores the production and transformation of public spaces in Hong Kong, a city that is steeped in neoliberal ideals and has seen substantial deterioration in terms of democratic rights and freedoms in recent years. As a result of the expansion of neoliberal capitalism, commodification of urban space has not only exacerbated, but also become more far-reaching and indiscriminate. LÄS MER