Sökning: "Nina Nikku"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Nina Nikku.

 1. 1. Informative Paternalism. Case studies in the ethics of promoting and predicting health

  Författare :Nina Nikku; Lennart Nordenfelt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :paternalism; medical ethics; health promotion; predictive medicine; health information; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the ethical conflict between promoting health and respecting the individual's right to self-determination. An action which is performed with the intention of benefiting the recipient but without his informed consent is defined as paternalistic. LÄS MER

 2. 2. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER