Sökning: "Human communication"

Visar resultat 1 - 5 av 648 avhandlingar innehållade orden Human communication.

 1. 1. Communication space : Spatial design in manufacturing industry

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Yvonne Eriksson; Gabriela Goldschmidt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; Architecture; Arkitektur; Aesthetics; Estetik; Human communication; Kommunikation mellan människor; Manufacturing engineering and work sciences; Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 2. 2. Samarbete genom samtal : En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

  Författare :Charlotte Lundgren; Per Linell; Viveka Adelswärd; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Communication; discourse analysis; conversation analysis; professional discourse; team; teamwork; multiprofessional collaboration; interprofessional collaboration; rehabilitation; pain; kommunikation; samtalsanalys; diskursanalys; kommunikationsetnografi; verksamhetsanalys; team; teamarbete; multiprofessionellt samarbete; interprofessionellt samarbete; rehabilitering; smärta; Human communication; Kommunikation mellan människor; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates team talk and team collaboration from a dialogical perspec­tive, and is based on video recordings of 15 multi­professional team conferences involving a pain rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of fieldwork at the clinic. LÄS MER

 3. 3. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturers makt : överbrygga språkliga klyftor

  Författare :Gunnar Berg; Bo Göranzon; Anders Karlqvist; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue; experience; reflection; project; understanding; corporate power; corporate culture; philosophy of language; communication; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : How do we work in projects that are expected to bridge cultural, social and historical boundaries? Is it possible to apply stated instructions across these boundaries so that, for example, the task of producing a requirement specification is interpreted in the same way by all the parties involved? In this thesis, the author takes a stand against his personal experience from such a trans-cultural project – a project in which he failed. A factor that made a strong contribution to this failure was the inability of the companies involved to manage the underlying complex of problems, problems associated with the philosophy of language. LÄS MER

 5. 5. Human Pheromones : Psychological and Neurological Modulation of a Putative Human Pheromone

  Författare :Johan N. Lundström; Mats J. Olsson; Noam Sobel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Pheromones; Odor; Olfaction; Sensitivity; Psychophysiology; Attention; ERP; Mood; Androstadienone; Estratetraenol; Bimodal distribution; Speed of processing; Psykologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The notion that humans have specialized chemicals used for communication between conspecifics, so-called pheromones, has attracted much attention and discussion. This thesis demonstrates in four separate studies that a human endogenous steroidal compound that is abundant in male sweat, androstadienone, affects women in several ways that differ to that of common odors. LÄS MER