Sökning: "lärare reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden lärare reflektion.

 1. 1. Lärares reflektion och professionella utveckling Med video som verktyg

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva-Marie Harlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärare; folkhögskollärare; folkhögskola; reflektion; överraskning; professionell utveckling; pragmatism; Teacher; folk high school teacher; folk high school; reflection; surprise; professional development; pragmatism;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärares professionella utveckling kan stödjas. Detta har gjorts genom att undersöka vilka konsekvenserna blir av att lärare ser sig själva på videoinspelningar från sin egen undervisning. Resultaten som presenteras bygger på en longitudinell undersökning. LÄS MER

 2. 2. Överraskning och Reflektion Lärarstudenters lärande från egen videoinspelad undervisning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva-Marie Harlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Videofilm; lärarutbildning; folkhögskollärare; reflektion; pragmatism; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Studiens fokus är lärande och reflektion och hur denna kan stimuleras genom att folkhögskollärarstudenter videofilmat sin egen undervisning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen . Eva-Marie Harlins studie grundar sig i pragmatisk filosofi och i symbolisk interaktionism. LÄS MER

 3. 3. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Victoria C Wahlgren; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse, inlevelse och reflektion En teoretisk analys och en empirisk undersökning av hur lärare tänker när de använder drama som metod

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christel Öfverström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Drama as a method; Learning; Experience; Understanding and reflection; drama som metod; lärande; upplevelse; inlevelse samt reflektion; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen;

  Sammanfattning : This thesis consists of two parts and focus on how teachers think when they use drama as a method. It is a didactic study in which the questions what, why and how will be elucidated. The first part is theoretical and contains theoretical perspectives of education in general and theoretical perspective focused in drama as a learning method. LÄS MER

 5. 5. Digital Didaktisk Design Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Sara Willermark; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER