Sökning: "membrane traffic Infections Hematologi extracellular fluids Haematology Medicin människa och djur M"

Hittade 1 avhandling innehållade orden membrane traffic Infections Hematologi extracellular fluids Haematology Medicin människa och djur M.

  1. 1. Membrane traffic in neutrophils and neutrophil-like cells

    Författare :Susanne Bauer; Infektionsmedicin; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; membrane traffic; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; CD177; extracellulära vätskor; PR3; phagocytosis; Streptococcus pyogenes; Infektioner; neutrophils;

    Sammanfattning : The neutrophil constitutes the first line of defence against invading organisms and its primary function is to recognize, phagocytose and kill intruding microorganisms. In this thesis, the membrane traffic in neutrophils and neutrophil-like cells was studied. Non-opsonised S. LÄS MER