Sökning: "membrane traffic Infections Hematologi extracellular fluids Haematology Medicin människa och djur M"

Hittade 1 avhandling innehållade orden membrane traffic Infections Hematologi extracellular fluids Haematology Medicin människa och djur M.

  1. 1. Membrane traffic in neutrophils and neutrophil-like cells

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Susanne Bauer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; membrane traffic; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; CD177; extracellulära vätskor; PR3; phagocytosis; Streptococcus pyogenes; Infektioner; neutrophils;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Neutrofiler försvarar oss mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. Deras primära funktion är att känna igen, fagocytera och avdöda de invaderande mikroorganismerna. I denna avhandling studeras membrantrafik i neutrofiler och neutrofil-lika celler. Här visas att icke-opsoniserade S. LÄS MER