Sökning: "symbolisk interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden symbolisk interaktionism.

 1. 1. Överraskning och Reflektion : Lärarstudenters lärande från egen videoinspelad undervisning

  Författare :Eva-Marie Harlin; Staffan Larsson; Per Andersson; Lars-Eric Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Videofilm; lärarutbildning; folkhögskollärare; reflektion; pragmatism; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Studiens fokus är lärande och reflektion och hur denna kan stimuleras genom att folkhögskollärarstudenter videofilmat sin egen undervisning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen . Eva-Marie Harlins studie grundar sig i pragmatisk filosofi och i symbolisk interaktionism. LÄS MER

 2. 2. Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete : Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer

  Författare :Karin Forslund Frykedal; Kjell Granström; Ingrid Hylander; Agnieszka Bron; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group-work; small group-work; teamwork; group; symbolic interactionism; grounded theory; difference of ambition; ambition dependency; interdependency; group assignment; behaviour; creation of trust; theoretical model; grupparbete; teamarbete; teamwork; grupp; symbolisk interaktionism; groundedtheory; grundad teori; ambitionsdifferens; ambitionsberoende; beroende; tillvägagångssätt; gruppuppgift; tillitsskapande; teoretisk modell; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to add to our knowledge and understanding of how groupwork and group tasks are construed among students. This is accomplished be creating a model, which describes the pattern of interaction and the experience that emerge as students try to handle the group-work situation. LÄS MER

 3. 3. Självets garderobiär : Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi

  Författare :Martin Berg; Johanna Esseveld; Margareta Lindholm; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; symbolic interactionism; body; clothing; Internet; dress; virtual communities; social psychology; Queer theory; Judith Butler; George H. Mead; self; gender; sexuality; transvestism; subjectivity; sociologi; cross-dressing; sociology; kropp; symbolisk interaktionism; kläder; internet; virtuella gemenskaper; socialpsykologi; queerteori; själv; genus; sexualitet; subjektivitet; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In her widely quoted and criticised Gender Trouble, Judith Butler elaborates the idea that gender needs to be understood as performative – a certain kind of “doing” within the regulative realm of a hegemonic heterosexuality that is assumed to govern intelligible bodily configurations. Drawing mainly on psychoanalytical and Foucaultian arguments, Butler dwells upon questions concerning power and subjectivity and argues that bodies, in order to gain an intelligible subjectivity, need to assume a certain relationship between sex, gender and desire. LÄS MER

 4. 4. Students’ Perspectives on Bullying

  Författare :Camilla Forsberg; Robert Thornberg; Marcus Samuelsson; Gunnel Colnerud; Christina Osbeck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; bullying; students’ perspectives; interviews; bystander reactions; grounded theory; symbolic interactionism; mobbning; elevers perspektiv; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to listen to, examine and conceptualise students’ perspectives on bullying. Students’ perspectives have not been commonly heard in research and less qualitative research has been conducted. LÄS MER

 5. 5. Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter

  Författare :Agneta Simeonsdotter Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspedagogik; Kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Symbolisk interaktionism; barns perspektiv; förskoleklass; pedagogisk samling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter inom förskoleklassens pedagogiska samling. Undersökningen har som mål att öka förståelsen för barns handlande i en situation som för dem erfars som svår eller en svårighet. LÄS MER