Sökning: "socialkonstruktivism"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet socialkonstruktivism.

 1. 1. Kommunikation i förskolan förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Linn Eckeskog; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school; organisations; non-professional communicators; social constructivism; organisational identity; legitimacy; democracy; digitalization; multimodality; Förskola; icke-professionella kommunikatörer; socialkonstruktivism; organisationsidentitet; legitimitet; digitalisering; multimodalitet; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices. LÄS MER

 2. 2. Historia i futurum : Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Helén Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Progression; kvatitet; kvalitet; relevans; historiemedvetande; historiekultur; läroböcker; styrdokument; läroplaner; kursplaner; historia; konstruktivism; socialkonstruktivism; fenomenografi; genetisk och genealogisk orientering i tid; Progress; quantity; quality; relevance; historical conscioussness; historical culture; textbooks; curricula; history; constructivism; social constructivism; phenomenography; facts; interpretation; conscioussness; life- and experience-worlds; genetic and genealogical orientation in time;

  Sammanfattning : Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2011 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats – eller inte tillämpats – på grundskolans och gymnasiets historieämne. LÄS MER

 3. 3. Djurens skepnader : Närhet och distans i diskurs och livsvärld

  Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

  Författare :Jutta Falkengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; cattle; human-animal relations; animal farming; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular AbstractI denna avhandling studeras förhållandet mellan människa och djur, i synnerhet människans relation till lantbrukets djur. Med teoretiska perspektiv från socialkonstruktivism och existentiell fenomenologi behandlas frågor om hur djur och nötkreatur (som utgör en fallstudie) framträder i diskurser och hur de ingår i bönders livsvärldar. LÄS MER

 4. 4. Att bygga broar över kulturgränser. Om svenskars kommunikation med icke-svenskar vid arbete utanför Sverige

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Inger Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedishness; Communication Strategy; Cultural Training; National Culture; Intercultural Communication; Culture; Swedish Red Cross; Communication;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den pågående globaliseringen skapar ett behov av ökad kommunikationskompetens bland svenskar som arbetar ute i världen. Denna studie baseras på beskrivningar av de kommunikationsprocesser som används av svenskar, när de möter icke-svenskar på yrkets vägnar vid arbete utanför Sverige. LÄS MER

 5. 5. Värdepedagogik i skolans vardag Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Robert Thornberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER